• تحلیل گونه شناسی کودک آزاری و سازو کارهای حمایتی حاکم در برابر آن

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/01/30
  • تعداد بازدید: 230
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 2166979526

  تحلیل گونه شناسی کودک آزاری و سازو کارهای حمایتی حاکم در برابر آن

  ﺟﺎﻣﻌﻪ پیشرفته ﺑﺮ پایه ﺳﺎزﻧﺪﮔﻰ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﺪاﻟﺖ، آزادى و ﺷﻨﺎﺧﺖ واﻗﻌـﻰ ﺣﻘـﻮق اﻧﺴـﺎن بنیان ﻧﻬﺎده ﻣﻰﺷﻮد. اولین ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮفقیت ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺷﻜﻮفایی ﺟﺎﻣﻌﻪ پیشرفته، ﺗﺮبیت و ﭘﺮورش ﻧﻮﻧﻬﺎﻻﻧﻰ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن واﻗﻌﻰ ﻓﺮداى آن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.

  ﻣﺎ ﺑﺮاى ﺑﻪ‌وﺟﻮد آوردن ایرانی آﺑﺎد، آزاد و ﻣﺴﺘﻘﻞ نیاز واﻗﻌﻰ ﺑﻪ ﺗﺮبیت و آﮔﺎه ﺳﺎﺧﺘﻦ نیروی اﻧﺴﺎﻧﻰ داریم ﻛﻪ اﻣﺮوز اﻃﻔﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮدا نیروی ﻓﻌﺎل ﺑﺮاى پیشبرد ﻫﺪفﻫﺎى ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى ﻛﺸﻮر را تشکیل ﻣـﻰدﻫﻨـﺪ. از ﻟﺤـﺎظ ﻣﺎدى و ﻣﻌﻨﻮى ﻣﺎ از یک ﻃﺮف ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدى و از ﺳﻮى دیگر ﺑـﻪ یک مدیریت ﻋﻠﻤـﻰ و ﻣﻌﻨﻮى پیچیده ﺟﻬﺖ اداره یک ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺳﻌﻪ‌ یافته نیازمندیم.

  این ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻓﻘﻂ در سایه ﺗﻮﺟـﻪداﺷﺘﻦ ﺑﻪ نیروی اﻧﺴﺎﻧﻰ ﻛﻪ اﻣﺮوز اﻃﻔﺎل ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻓﺮدا سرمایه ﻫﺎى ادارهﻛﻨﻨﺪه ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﻰآیند اﻣﻜﺎن‌ پذیر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑـﻰﺗـﻮﺟﻬﻰ ﺑـﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷـﺖ اﻃﻔـﺎل اﻣـﺮوز، ﺗﻮﺳـﻌﻪ و ﺧﻮدﻛﻔـﺎیی اﻗﺘﺼﺎدى ﻣﺎ را در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎى آینده ﺑﻪ ﺧﻄﺮ ﺧﻮاﻫﺪ اﻧﺪاﺧﺖ.

  ﻛﻮدک یک میوه ﻧﺎرس اﺟﺘﻤﺎع اﻧﺴﺎﻧﻰ اﺳﺖ و ﻫﻨﻮز در ﻋﺮﺻﻪ‌ﻫﺎى ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺴـﻤﻰ، رواﻧـﻰ، روﺣﻰ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ و ﺗﻤﺎﻣﻰ ﺑﻌﺪﻫﺎى ﻣﺘﺼﻮر ﺑﺮاى اﻧﺴﺎن، ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ و رسیدگی ﻛﺎﻣﻞ ﻧﺎﺋﻞ ﻧﮕﺮدیـﺪه اﺳﺖ و همین ﻧﺎرﺳﻰ و ﺑـﻰ‌ﺗﺠﺮﺑﮕـﻰ اﺳـﺖ ﻛـﻪ وى را در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺧﻄـﺮات و آﺳـیب های ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺿﺮﺑﻪ‌پذیر ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و یکی از این آسیب‌ها آزار دیدن ﻛﻮدک از ﺳﻮى اﻃﺮاﻓیـﺎن اﺳـﺖ. ﻛـﻮدک آزارى پدیده ﺟﺪیدی نیست. این ﻣﻌﻀﻞ ﻫﻤﻮاره در ﻃﻮل تاریخ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، وﻟـﻰ از آﻏـﺎز ﺷﻨﺎﺳﺎیی این ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ‌ﺻﻮرت ﻋﻠﻤﻰ بیشتر از ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﻧﻤﻰﮔﺬرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها