• سنجش نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای آموزش و پژوهش مجازی در مدارس آموزش متوسطه اول شهرستان فسا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/18
  • تعداد بازدید: 294
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  سنجش نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای آموزش و پژوهش مجازی در مدارس آموزش متوسطه اول شهرستان فسا

  هدف از پژوهش حاضر سنجش نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای آموزش و پژوهش مجازی در مدارس آموزش متوسطه شهرستان فسا بود . روش پژوهش بر اساس هدف از نوع کاربردی می باشد . در مطالعهای مقطعی ، روایی و پایایی پرسشنامه ی ارزشیابی دبیران متوسطه اول پایه های (هفتم ، هشتم ، نهم) مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی پایایی از شیوه همسانی درونی ( آلفای کرونباخ ) استفاده شد .

  روایی پرسش نامه مزبور به 8 مولفه ی نقاط قوت آموزش و پژوهش غیر حضوری ( 8 سوال) ، نقاط ضعف در برنامه های آموزشی ( 8 سوال) ، نقاط ضعف در برنامه های پژوهشی ( 4 سوال)؛ نقاط ضعف در برنامه های سنجش اثرپذیری ( یادگیری ) ( 4 سوال) ، فرصتهای آموزش و پژوهش غیرحضوری ( 9 سوال) ، تهدیدهای آموزش و پژوهش غیرحضوری (7 سوال)، آسیب های فرهنگی و اجتماعی ناشی از تداوم آموزش غیرحضوری ( 5 سوال )، راهبردها (3 سوال) با تحلیل آماری آزمون کرنباخ انجام گرفت. داده ها با نرم افزار spss-15 تجزیه و تحلیل شد .

  جامعه آماری در این پژوهش کلیه دبیران متوسطه ی اول شهرستان فسا در سال تحصیلی 1400 - 1401 به تعداد 461 نفر، از 35 مدرسه متوسطه اول شهرستان فسا ارزیابی انجام شد. نتیجه تحلیل عوامل بیانگر روایی درون یابی 8 سوال نقاط قوت آموزش و پژوهش غیر حضوری مقدار 0.813 ، 8 سوال نقاط ضعف در برنامه های آموزشی مقدار 0.769 ، 4 سوال نقاط ضعف در برنامه های پژوهشی مقدار .

  0.835 ، 4 سوال نقاط ضعف در برنامه های سنجش اثرپذیری ( یادگیری) 0.788 ، 9 سوال فرصت های آموزش و پژوهش غیرحضوری 0.745 ، 5 سوال تهدیدهای آموزش و پژوهش غیرحضوری ( 7 سوال ) 0.761 ، آسیب های فرهنگی و اجتماعی ناشی از تداوم آموزش غیرحضوری (5 سوال) 0.806 ، راهبردها ( 3 سوال) 0.810 دست آمد. ضریب پایایی کرونباخ کل 48 . سوال. مقدار 0.948 شد. که با توجه به مقدار یافته های پژوهش نشان داده است که ضریب آلفای کرونباخ ، بیش از 0.7 برای سنجش یادگیری هر 8 مولفه محاسبه شده، پایایی پرسشنامه مطلوب ارزیابی شد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها