• تاثیر کارآفرینی راهبردی و نقش آن بر توسعه کارآفرینی اکوتوریسم ( مورد مطالعه گردشگری استان تهران )

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/20
  • تعداد بازدید: 267
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  تاثیر کارآفرینی راهبردی و نقش آن بر توسعه کارآفرینی اکوتوریسم ( مورد مطالعه گردشگری استان تهران )

  زمینه : توسعه گردشگری شهری به عنوان یکی از راهبردهای نوین توسعه شهری مورد تاکید قرار گرفته است که از طریق فعالیت های کارآفرینانه می توان از فرصت های گردشگری شهری استفاده مناسب کرده و از طریق نوآوری ها و خلاقیت های کارآفرینانه موجب رونق هرچه بیشتر این فعالیت اقتصادی جدید در شهر ها شد. هدف: در این پژوهش، تلاش شد که پیرامون تاثیر کارآفرینی راهبردی و نقش آن بر توسعه کارآفرینی اکوتوریسم، شناخت کسب شود و براساس چارچوب و مدل مفهومی مورد نظر مورد تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش دارای یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی است.

  روش شناسی: جامعه آماری پژوهش شامل کلیه گردشگران استان تهران که بدلیل مشخص نبودن تعداد آنان بر اساس فرمول کوکران بالغ بر 385 نفر انتخاب گردیده اند. همچنین در این پژوهش جهت گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه استفاده شده است که روایی آن مورد تایید کارشناسان و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 79 % مورد تایید قرار گرفته است.

  جهت تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار اس پی اس و اسمارت پی ال اس استفاده شده است که تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه، در دو سطح تجزیه و تحلیل توصیفی، و تجزیه و تحلیل استنباطی، انجام گرفته است. یافته ها: طبق نتایج بدست آمده از تحلیل های آماری کارآفرینی راهبردی، ذهنیت کارآفرینانه، رهبری کارآفرینانه، فرهنگ کارآفرینانه، مدیریت استراتژیک منابع و بکارگیری خلاقیت و توسعه بر توسعه کارآفرینی اکوتوریسم تاثیر دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها