• بررسی اثربخشی رویکرد شناختی - رفتاری بر تکانشگری در نوجوانان دختر

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/20
  • تعداد بازدید: 257
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی اثربخشی رویکرد شناختی - رفتاری بر تکانشگری در نوجوانان دختر

  هدف از پژوهش حاضر ، تعیین اثربخشی رویکرد شناختی رفتاری بر تکانشگری در نوجوانان بود . این پژوهش در قالب یک پژوهش نیمه آزمایشی با گروه گواه و در چهارچوب یک طرح پیش آزمون و پس آزمون برای دو گروه آزمایشی و گواه اجرا شد . جامعه ی آماری این پژوهش را کلیه ی نوجوانان 14 تا 18 سال دختر که درسال 1400 ساکن شهر تهران بودند ، تشکیل می دادند .

  حجم نمونه شامل 32 نفر که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه در هر گروه 16 نفر جایگزین شدند . در این پژوهش از پرسشنامه تکانشگری بارت نسخه یازدهم (2004) استفاده گردید و مداخله با رویکرد شناختی - رفتاری به مدت  8 جلسه 90 دقیقه ای در گروه آزمایش انجام گردید .

  داده های پژوهش با آزمون تحلیل کواریانس یک متغیری ( آنکوا ) و مورد تحلیل قرار گرفت . نتایج تحلیل کواریانس نشان داد مداخله با رویکرد شناختی - رفتاری در سطح (f=778.199, p<0.01) تکانشگری در مرحله پس آزمون اثرمعناداری داشته است . بنابراین با توجه به معنی دارشدن فرضیه این پژوهش می توان نتیجه گرفت که در این پژوهش ، مداخله رویکرد شناختی -رفتاری توانسته است تکانشگری را در نوجوانان دختر کاهش دهد .

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها