• وضعیت عملکرد رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه بازیکنان و داوران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/02/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/02/24
  • تعداد بازدید: 181
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  وضعیت عملکرد رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه بازیکنان و داوران

  هدف از پژوهش حاضر ، ارزیابی عملکرد رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه بازیکنان و داوران بود . روش پژوهش میدانی و بر مبنای هدف از نوع توسعه ای - کاربردی است . جامعه آماری شامل کلیه بازیکنان و داوران لیگ برتر فوتبال کشور بود .

  نمونه پژوهش شامل 384 نفر بود . روش نمونه گیری در این پژوهش ، تصادفی طبقه ای بود . ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه محقق ساخته ارزیابی عملکرد رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال ، متشکل از 62 عبارت بود .  پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ تأیید شد . تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t تک نمونه ای انجام شد . بر اساس نتایج به دست آمده ، عملکرد رسانه های نوپدید در رابطه با لیگ برتر فوتبال ایران از دیدگاه بازیکنان و داوران در حد مطلوبی گزارش شد ( 0.0001 = p ).

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها