• بررسی رابطه ویژگی های شغلی معلمان دبستانی استان البرز با برونداد های شغلی آنان بر اساس نظریه هاکمن و اولدهام

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/21
  • تعداد بازدید: 168
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09033845167

  بررسی رابطه ‌ویژگی‌‌های شغلی معلمان دبستانی استان البرز با برونداد‌‌های شغلی آنان بر اساس نظریه‌هاکمن و اولدهام

  از آنجایی که آموزش و پرورش یکی از سازمان‌های خدماتی پایه در روند توسعه علم و رشد و پیشرفت جامعه محسوب می‌گردد. ‌‌بنابراین، پرداختن به مسائل این‌گونه سازمان ها دارای اهمیت ویژه‌ای بوده و می‌تواند نتایج مهمی را به دنبال داشته باشد. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی و از نوع پیمایشی بوده و از لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی است.

  جامعه آماری پژوهش شامل کلیه معلمان دبستانی استان البرز بود که تعداد نمونه n=200 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده‌شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد ویژگی‌‌های شغلی ‌هاکمن و اولدهام که در سال (1979) تهیه و تدوین شده است استفاده شد.

  روایی و پایایی پرسشنامه توسط متخصصین مربوطه مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 0.73 = α و آزمون توصیف 0.49= α نیز تایید شد. جهت تجزیه و تحلیلی داده‌ها از آزمون‌های همبستگی پیرسان و رگرسیون چند متغیری استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بین ویژگی‌‌های اصلی شغل با برونداد‌های شغلی معلمان ابتدایی رابطه معناداری وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها