• رابطه استفاده از تکنولوژی مالی (فین تک) در رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی ( مطالعه موردی: بانک های ملی استان آذربایجان غربی )

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/03/21
  • تعداد بازدید: 176
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09033845167

  رابطه استفاده از تکنولوژی مالی (فین تک) در رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی ( مطالعه موردی: بانک های ملی استان آذربایجان غربی )

  این پژوهش با هدف  بررسی رابطه استفاده از تکنولوژی مالی در رضایت مشتریان از خدمات الکترونیکی در بانک های ملی استان آذربایجان غربی به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران بانک های ملی استان آذربایجان غربی (مدیران سرپرستی و شعب)  به تعداد 101 نفر است.

  تعداد نمونه آماری طبق جدول مورگان و به روش تصادفی ساده 80 نفر می‌باشد. جهت گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامه استاندارد  فین تک ناکاشیما (2018) و پرسشنامه استاندارد خدمات بانکداری الکترونیکی ویت و همکاران (2004) استفاده شد. برای بررسی روایی از پرسشنامه استاندارد و برای بررسی پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقادیر آنها بالاتر از (0.7) بوده و دارای پایایی مناسبی بودند.

  بررسی نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد که استفاده از فین تک و ابعاد آن بر رضایت مشتریان از خدمات بانکداری  الکترونیک تاثیر دارند. همچنین به ترتیب اهمیت، ابعاد استفاده از تکنولوژی مالی با ضرائب مسئولیت پذیری (0.58)، اعتماد (0.46)، کیفیت خدمات (0.41) و مشتری‌گرایی (0.35) بر رضایت مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک تاثیر دارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها