• بررسی تاثیر استقرار مدیریت دانش بر پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع (مورد مطالعه کارکنان شعب بانک صادرات در شهرستان مبارکه)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/02
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/02
  • تعداد بازدید: 241
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09361578210

  بررسی تاثیر استقرار مدیریت دانش بر پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع (مورد مطالعه کارکنان شعب بانک صادرات در شهرستان مبارکه)

  امروزه مدیریت برای ارتقای کیفیت نیازمند ابزارهای مختلفی است که یکی از این ابزارها استقرار نظام مدیریت دانش است. در واقع مدیریت کیفیت فراگیر یک فرهنگ است که به ابزار تبدیل می شود. یعنی در ابتدا باید ایده و تفکر مدیریت کیفیت فراگیر در ذهن تک تک کارکنان شکل گیرد تا پس از مدتی مفاهیم ذهنی آن تبدیل به عمل شود و به عنوان یک ابزار افزایش دهنده کیفیت در سازمان به کار گرفته شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر استقرار مدیریت دانش بر پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام شد.

  جامعه آماری این پژوهش را کارکنان شعب بانک صادرات در شهرستان مبارکه اصفهان در سال 1393 تشکیل دادند که تعداد آنها 80 نفر بود. در این پژوهش با توجه به محدود بودن جامعه آماری از روش سرشماری استفاده شد و کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات دو پرسشنامه شامل مدیریت دانش با ضریب پایایی (0.96) و پرسشنامه مدیریت کیفیت جامع با ضریب پایایی  (0.94) بود.

  روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری و محتوایی با کسب نظرات کارشناسان و متخصصان مدیریت بازرگانی مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار spss  انجام گرفت. همچنین تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی انجام گردید. نتایج تاثیر استقرار مدیریت دانش بر پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع حاکی از معنی دار بودن این رابطه و تاثیر ابعاد مدیریت دانش برپیاده سازی مدیریت کیفیت جامع است.در واقع نتایج نشان می دهند که متغیر مدیریت دانش به صورت مستقیم بر متغیر مدیریت کیفیت جامع اثرگذار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها