• بررسی تاثیر اجرای قانون بر اختلالات ارزش دارایی های ثابت مشهود با توجه به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (ifrs) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/22
  • تعداد بازدید: 98
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی تاثیر اجرای قانون بر اختلالات ارزش دارایی های ثابت مشهود با توجه به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (ifrs) شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  شرکت‌ها برای بهبود فعالیت های خود سعی می کنند با استفاده از اجرای قانون و مقررات که توسط اعضای هیئت مدیره تنظیم شده است فعالیت‌های خود را به انجام برسانند؛ از این رو، هموارسازی سود و فشار بدهی نیز دونوع شاخصی هستند که می‌بایست قوانینی برای آن مطرح شود تا بتوان نوسانات و اختلالات به وجود آمده در ارزش دارایی‌های ثابت را کاهش نمود در این راستا از استاندردهای بین المللی گزارشگری مالی نیز استفاده خواهد شد.

  این مطالعه با هدف تعیین و بررسی تاثیر اجرای قانون بر اختلالات ارزش دارایی‌های ثابت مشهود با توجه به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (ifrs) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام گرفته است. جهت تحلیل فرضیه های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1392 الی 1399 و به مدت 8 سال انتخاب نموده و شامل شرکت‌های بورسی بوده‌اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 115 شرکت انتخاب شد.

  روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده‌های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت‌های مالی و گزارشات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران جمع‌آوری و طبقه‌بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از روش داده‌های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمون‌های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار eviews نسخه 9 صورت گرفت.

  با توجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته‌های پژوهش نشان می دهد فرضیه اصلی مورد تایید قرار گرفته است و مشخص شد که اجرای قانون بر اختلالات ارزش دارایی‌های ثابت مشهود با توجه به استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (ifrs) شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نقش موثری دارد به طوری که در این پژوهش براساس آماره t میزان تاثیرپذیری هر دو فرضیه ویژه (شاخص فرصت‌طلبانه هموار‌سازی سود و فشار بدهی) بر کاهش اختلالات ارزش دارایی‌های ثابت مشهود شرکت با توجه به متغیر تعدیلی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی معنادار و با پژوهش کارامبینیس در سال 2021، هم‌راستا می‌باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها