• بررسی تاثیر هوش هیجانی بر فرسودگی شغلی با نقش میانجی درگیری شغلی (مطالعه موردی: کارکنان اداره پست شهر همدان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/23
  • تعداد بازدید: 175
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی تاثیر هوش هیجانی بر فرسودگی شغلی با نقش میانجی درگیری شغلی (مطالعه موردی: کارکنان اداره پست شهر همدان)

  روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش، روش کاربردی و پیمایشی بوده است که در جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان اداره پست شهر همدان شامل 188 نفر بوده که تعداد 123 پرسشنامه بر اساس جدول مورگان، برای تجزیه و تحلیل آماری در نظر گرفته شده است. در این تحقیق پرسشنامه مهمترین ابزار گردآوری اطلاعات بوده است که با استفاده از مدل و ابعاد آن، توسط محقق طراحی شده و با نظرات اساتید محترم و سایر صاحب نظران اصلاح و روایی آن مورد تایید قرار گرفته است.

  برای اثبات پایایی پرسشنامه های تحقیق نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که پایایی سوالات 0.872 و 0.805 محاسبه شده که با توجه به مقادیر آلفا بزرگتر از 0.70 می باشند، نتایج حاکی از پایایی بالای آزمون بوده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از آمار توصیفی شامل جداول فراوانی و نمودارها ستونی و آمار استنباطی شامل آزمون کلموگروف-اسمیرنوف برای سنجش نرمال بودن توزیع متغیر ها و از ضرایب همبستگی اسپیرمن برای سنجش میزان رابطه درگیری شغلی و زیر شاخه آن با کاهش فرسودگی شغلی استفاده شده است.

  بررسی نتایج آزمون فرضیات نشان داد که کلیه فرضیات تحقیق پذیرفته شدند و بین درگیری شغلی با فرسودگی شغلی کارکنان هلال احمر استان همدان همبستگی برابر 0.446- وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید