• تاثیر مولفه های برنامه ریزی استراتژیک شرکت بر قابلیت های بازاریابی با میانجی کارآفرینی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/23
  • تعداد بازدید: 123
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  تاثیر مولفه های برنامه ریزی استراتژیک شرکت بر قابلیت های بازاریابی با میانجی کارآفرینی

  مساله اصلی تحقیق حاضر به دلیل اهمیت برنامه ریزی استراتژیک در قابلیت های بازاریابی، بررسی تاثیر مولفه های برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت بر قابلیت های بازاریابی با میانجی کارآفرینی است. روش تحقیق حاضر توصیفی است و از نظر هدف، کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق حاضر کارکنان شرکت تولیدی لوازم آشپزخانه درسا است که تعداد آنها 270 نفر است.

  نمونه با استفاده از جدول مورگان به تعداد 159 نفر انتخاب شده است. همچنین روش نمونه گیری ساده در دسترس می باشد. در تحقیق حاضر از دو نوع روش گرداوری کتابخانه ای و میدانی استفاده می شود که ابزار اصلی پرسشنامه است. روایی و پایایی پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است.

  روش تجزیه و تحلیل حداقل مربعات جزئی می باشد که با استفاده از نرم افزار smart pls به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. در نهایت نتایج نشان می دهد که شاخص های برنامه ریزی استراتژیک همچون تفکر استراتژیک، بازاندیشی، بازسازی، بازآفرینی و قوت ها، ضعف ها، فرصت‌ها و تهدیدها بر قابلیت های بازاریابی با نقش میانجی کارآفرینی تاثیرگذار است. پس شرکتها باید برنامه ریزی استراتژیک خود را به گونه ای ارائه کنند که قابلیت های بازاریابی و کارآفرینی مورد توجه قرار گیرد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید