• بررسی تاثیر مقررات جریان سرمایه بر نقدینگی سهام و کیفیت گزارشگری مالی با توجه به عدم تقارن اطلاعات در حسابداری

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/22
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/24
  • تعداد بازدید: 232
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی تاثیر مقررات جریان سرمایه بر نقدینگی سهام و کیفیت گزارشگری مالی با توجه به عدم تقارن اطلاعات در حسابداری

  شرکت ها برای افزایش نقدینگی سهام و بهبود کیفیت گزارشگری مالی از عدم تقارن اطلاعاتی استفاده می نمایند؛ نقش مقررات جریان سرمایه نیز می تواند در این راستا تاثیرگذار باشد که کراکی و همکارانش در سال 2020 به این موضوع پرداخته اند و از این رو، محقق سعی بر این دارد که موضوع و فرضیات وی را در ایران مورد سنجش قرار دهد.

  این مطالعه با هدف تعیین تاثیر مقررات جریان سرمایه بر نقدینگی سهام و کیفیت گزارشگری مالی با توجه به عدم تقارن اطلاعات در حسابداری (مطالعه موردی: شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران) انجام گرفته است. جهت تحلیل فرضیه‌های پژوهش، جامعه آماری را از بین سال های 1392 الی 1399 و به مدت 8 سال انتخاب نموده و شامل شرکت‌های بورسی بوده‌اند که نمونه آماری با روش حذفی و به تعداد 82 شرکت انتخاب شد.

  روش پژوهش مورد استفاده نیز، روش توصیفی- تحلیلی بوده و داده‌های پژوهش از نوع تاریخی با مراجعه به صورت‌های مالی و گزارشات مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران جمع‌آوری و طبقه‌بندی گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از روش داده‌های پانل دیتا استفاده شد؛ و در بخش تجزیه و تحلیل از آمار توصیفی، آمار استنباطی و آزمون‌های مختلف مربوطه انجام گردید و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار eviews نسخه 9 صورت گرفت.

  باتوجه به تحلیل مدل رگرسیونی، یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد فرضیه اصلی مورد تایید قرار گرفته است و مشخص شد که مقررات جریان سرمایه بر نقدینگی سهام و کیفیت گزارشگری مالی با توجه به عدم تقارن اطلاعات در حسابداری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معناداری دارد به طوری که در این پژوهش براساس آماره t میزان تاثیرپذیری متغیر مستقل بر متغیر وابسته به صورت معکوس و منفی می باشد و با پژوهش کراکی و همکاران در سال 2020، همراستا می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها