• بررسی موانع ورود حامیان مالی به مسابقات ورزش قهرمانی دانش آموزان در استان مازندران از دیدگاه کارشناس مسئولان و معلمین تربیت بدنی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/25
  • تعداد بازدید: 303
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09383754175

  بررسی موانع ورود حامیان مالی به مسابقات ورزش قهرمانی دانش‌آموزان در استان مازندران از دیدگاه کارشناس مسئولان و معلمین تربیت‌بدنی

  هدف از تحقیق حاضر، موانع ورود حامیان مالی به مسابقات ورزش قهرمانی دانش‌آموزان در استان مازندران از دیدگاه کارشناس مسئولان و معلمین تربیت‌بدنی بود. روش تحقیق توصیفی - پیمایشی است و به صورت میدانی انجام شده است. جامعه‌ی آماری تحقیق، تعداد 58 نفر کارشناس مسئولان تربیت‌بدنی شهرهای استان و 1593 نفر معلم تربیت‌بدنی بودند و بر اساس جدول مورگان تعداد 310 نفر از معلمین به صورت تصادفی خوشه‌ای و تمامی کارشناس مسئولان به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.

  برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه بازبینی شده رجبی (1388)، استفاده شد. به منظور تحلیل استنباطی برای نرمال بودن داده‌های تحقیق از آزمون کولموگراف - اسمیرنوف و برای بررسی فرضیه‌های تحقیق از آزمون تی تک نمونه‌ای، آزمون فریدمن و از آزمون تی مستقل برای تعیین تفاوت بین متغیرها از نرم‌افزار 22spss در سطح 0.05≥α استفاده شد.

  یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از دیدگاه کارشناس مسئولان و معلمین تربیت‌بدنی بین تمامی موانع مورد بررسی (مدیریتی - تبلیغاتی، ارتباطی - محیطی، اقتصادی - اجتماعی) بر عدم تمایل شرکت ها به عنوان حامیان مالی ورزش تاثیر دارد. بین تمامی موانع مورد بررسی و حمایت مالی از دیدگاه کارشناس مسئولان و معلمین تربیت‌بدنی تفاوت وجود دارد.

  با توجه به اولویت‌بندی متغیرهای متغیرها از دیدگاه کارشناس مسئولان و معلمین تربیت‌بدنی به ترتیب مانع اقتصادی - اجتماعی در اولویت اول، مانع مدیریتی - تبلیغاتی در اولویت دوم و مانع ارتباطی - محیطی در اولویت سوم به عنوان موانع حامیان مالی در ورزش دانش‌آموزی رتبه‌بندی شدند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها