• بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی شهر تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/05/30
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/05/30
  • تعداد بازدید: 303
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی شهر تهران

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش اخلاقی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی شهر تهران بوده است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، همبستگی بود. در تحقیق حاضر جامعه آماری مورد بررسی عبارت است از معلمان دوره ابتدایی شهر تهران که به تعداد 120 نفر می باشند.

  حجم نمونه متناسب با تعداد افراد جامعه تعداد 92 نفر می باشد و روش نمونه‌گیری به روش تصادفی ساده انتخاب شده است. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه‌های استاندارد استفاده شده است. در این پژوهش برای سنجش متغیر های پژوهش از پرسشنامه های استاندارد استفاده شد. برای سنجش هوش اخلاقی از پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی (لنینک و کیل، 1998 ) و برای سنجش عدالت سازمانی از پرسشنامه استاندارد (مورمن، 1998) و برای سنجش عملکرد شغلی از پرسشنامه استاندارد عملکرد شغلی اچیو (2000) استفاده شد.

  هم چنین جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره با استفاده از نرم‌افزار 21spss استفاده شده است. نتایج فرضیه اصلی نشان داد که بین هوش اخلاقی و عدالت سازمانی با عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی شهر تهران رابطه وجود دارد. نتایج فرضیات فرعی نشان داد که بین هوش اخلاقی با عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی شهر تهران رابطه وجود دارد و بین عدالت سازمانی با عملکرد شغلی معلمان دوره ابتدایی شهر تهران رابطه وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها