• بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر وفاداری الکترونیک با توجه به نقش میانجی ارزش لذت بخش (مطالعه موردی: بانک صادرات ایران)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/08
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/08
  • تعداد بازدید: 171
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09033845167

  بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر وفاداری الکترونیک با توجه به نقش میانجی ارزش لذت بخش (مطالعه موردی: بانک صادرات ایران)

  هدف از نگارش تحقیق حاضر، تعیین تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک بر وفاداری الکترونیک با توجه به نقش میانجی ارزش لذت بخش می باشد. این تحقیق، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی-پیمایشی محسوب می شود. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه بود که برای تدوین آن از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شد.

  در این تحقیق، کیفیت خدمات الکترونیک به عنوان متغیر مستقل، وفاداری الکترونیک به عنوان متغیر وابسته و ارزش لذت بخش نیز به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شدند. جامعه آماری تحقیق، مشتریان بانک صادرات بودند که از خدمات بانک، به صورت اینترنتی استفاده می کنند که با مراجعه به جدول مورگان، 284 نفر به عنوان نمونه آماری و تصادفی انتخاب شدند. نتایج حاصل از بکارگیری مدل سازی معادلات ساختاری در محیط نرم افزار لیزرل بیانگر آن بود که کیفیت خدمات الکترونیک معادل 0.57 بر ارزش لذت بخش و ارزش لذت بخش نیز معادل 0.76 بر وفاداری الکترونیک مشتریان تاثیرگذار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها