• بررسی رابطه ی درک از خدا و رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه شیراز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/12
  • تعداد بازدید: 148
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  بررسی رابطه ی درک از خدا و رضایت از زندگی در دانشجویان دانشگاه شیراز

  سابقه و اهداف: رضایت از زندگی، یکی از مولفه های مهم کیفیت زندگی است. با توجه به اینکه درک از خدا می تواند نقش تعیین کننده ای در دیدگاه فرد نسبت به زندگی داشته باشد، بنابراین هدف از این مطالعه بررسی رابطه ی بین درک از خدا و رضایت از زندگی است.

  مواد و روش ها:  125 نفر از دانشجویان دانشگاه شیراز با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ایی انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش عبارت بود از: پرسش نامه ی درک از خدای لارنس (1997) و صادقی (1384) و رضایت از زندگی داینر (1985).

  یافته ها: یافته ها نشان می دهد که همبستگی مثبت بین رضایت از زندگی و درک از خدا وجود دارد. همچنین یافته ها نشان می دهد که مولفه های تاثیرگذاری، مشیت الهی، حضور و چالش، رابطه ی معناداری با متغیر رضایت از زندگی دارند و متغیرهای پذیرندگی و خیرخواهی رابطه ی معناداری با متغیر رضایت از زندگی نشان نمی دهند.

  نتیجه گیری: بنابراین می توان گفت با توجه به اینکه درک از خدا می تواند تعیین کننده ی دیدگاه فرد درباره ی جنبه های مختلف زندگی و دیدگاه او درباره ی نقش خداوند در اتفاق های زندگی اش، باشد، می تواند بر رضایت از زندگی فرد، یعنی ارزیابی وی از رخدادهای زندگی اش تاثیر بگذارد. پس فرد می تواند این بودن ها و بایدها را به خداوند نسبت دهد و به همین میزان تصور مثبت یا منفی را نسبت به خدا شکل دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها