• وضعیت سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه های شهید بهشتی و علوم پزشکی شهید بهشتی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/12
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/12
  • تعداد بازدید: 259
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  وضعیت سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه‌های شهید بهشتی و علوم پزشکی شهید بهشتی

  سابقه و اهداف: سلامت معنوی، یکی از بُعدهای چهارگانه ی سلامت محسوب می شود که درکنار سه بُعد جسمی، روانی و اجتماعی قرار گرفته و موجب ارتباط هماهنگ و یکپارچه بین نیروهای داخلی می شود. این پژوهش با هدف تعیین وضعیت سلامت معنوی دانشجویان دانشگاه های شهید بهشتی و علوم پزشکی شهید بهشتی اجرا شده است.

  مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع مقطعی و به صورت توصیفی- تحلیلی، بر روی 367 نفر از دانشجویان در سال 1394 انجام شده و روش انتخاب نمونه‌ها به صورت چند مرحله ای(سهمیه ای- آسان) بوده است. داده‌ها با استفاده از پرسش نامه‌ی روا و پایای سنجش سلامت معنوی 48 سوالی، در قالب دو مولفه ی شناختی - عاطفی(بینش و گرایش) و رفتاری؛ و سه مفهوم فرعی ارتباط با خدا، ارتباط با خود و ارتباط با پیرامون گردآوری شد. داده های پژوهش نیز با استفاده از نرم افزار spss(نسخه ی 21) تجزیه و تحلیل شد.

  یافته‌ها: از 367 فرد شرکت‌کننده در پژوهش، 59.1 درصد مونث بوده اند. 12.3 درصد از شرکت کنندگان متاهل بودند و 66.4 درصد از آنان در تهران سکونت داشتند. مقطع تحصیلی 47.2 درصد از شرکت کنندگان، کارشناسی بود و بقیه در مقطع تحصیلات تکمیلی و دکتری بودند. میانگین سنی(انحراف معیار) افراد نیز 22.64(3.88) گزارش شد. میانگین(انحراف معیار) بینش و گرایش معنوی، رفتار معنوی و سلامت معنوی آنان نیز به ترتیب 79.94(15.34)، 71.96(14.28) و 76.62(13.89) به دست آمد.

  نتیجه‌گیری: میانگین نمره های دانشجویان در حیطه‌های بینش و گرایش معنوی، رفتار معنوی و سلامت معنوی، دارای وضعیتی به نسبت مطلوب بود، که این میانگین در دختران و دانشجویان متاهل به ترتیب نسبت به پسران و دانشجویان مجرد بیشتر بود. همچنین بین بینش و گرایش با رفتار، ارتباط معنی داری وجود داشت.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها