• مقایسه طرح واره های ناسازگار اولیه و سازوکارهای دفاعی با نگرش های مذهبی، در زنان مبتلا به اختلال وسواسی - اجباری و زنان سالم شهر همدان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/13
  • تعداد بازدید: 228
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  مقایسه‌ طرح‌واره های ناسازگار اولیه و سازوکارهای دفاعی با نگرش های مذهبی، در زنان مبتلا به اختلال وسواسی - اجباری و زنان سالم شهر همدان

  سابقه و هدف: درمان اختلال وسواسی - اجباری از بحث‌برانگیزترین موضوع‌های بالینی است. با توجه به هزینه های متعدد ناشی از آن، بازبینی پیشینه‌ی تحقیقی برای دستیابی به سودمندترین گزینه های درمانی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی طرح‌واره های ناسازگار اولیه و سازوکارهای دفاعی با نگرش های مذهبی در زنان مبتلا به اختلال وسواسی -  اجباری (ocd) و زنان سالم شهر همدان صورت گرفته است.

  روش کار: این پژوهش از نوع علّی - مقایسه ای و جامعه‌ی آماری آن شامل همه‌ی زنان مبتلا به ocd شهر همدان است. با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، 100 زن مبتلا به ocd و 100 زن سالم (از بین همراهان بیماران و کارمندان دانشگاه)، بر اساس مصاحبه‌ی بالینی، ملاکهای تشخیصی dsm-v و تکمیل پرسش‌نامه انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل پرسش‌نامه های طرح‌واره های ناسازگارانه (ysq-sf)، سازوکارهای دفاعی (dsq-40) و نگرش های مذهبی (raq) بود. داده های پژوهش نیز با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و تحلیل واریانس چند متغیّره (manova) تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه‌براین، نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: یافته‌ها نشان داده که تفاوت معناداری بین گروه های بالینی و بهنجار در پنج حوزه‌ی طرح‌واره های ناسازگار اولیه (بریدگی و طرد، عملکرد مختل، محدودیت های مختل، دیگر جهت مندی و گوش به زنگی بیش از حد و بازداری) وجود دارد (0.05>p). علاوه‌براین، در نمره‌های سبک های دفاعی (رشد یافته، رشد نایافته و روان‌آزرده) و نگرش های مذهبی نیز این تفاوت معنادار بوده است (0.05>p).

  نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش بر اهمیت تاثیر مداخله‌های پیشگیرانه در علائم روان شناختی بیماران نوروتیک و ترسیم افق های جدید در مداخله‌های بالینی، با توجه به بُعد دین، تاکید دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها