• بررسی رابطه ی هوش معنوی با احساس گناه جنسی در دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات شهرستان ایلام در سال تحصیلی 91 - 92

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/13
  • تعداد بازدید: 256
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  بررسی رابطه‌ی هوش معنوی  با احساس گناه جنسی در دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات شهرستان ایلام در سال تحصیلی 91 - 92

  سابقه و هدف: به‌کارگیری منابع معنوی می‌تواند در حل مسائل زندگی ازجمله احساس گناه، موثر واقع شود. ازاین‌رو، هدف این پژوهش بررسی رابطه‌ی بین هوش معنوی با احساس گناه جنسی در دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات شهرستان ایلام است.

  روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی است که جامعه‌ی آماری آن را همه‌ی دانشجویان مشغول به تحصیل دانشگاه علوم و تحقیقات شهرستان ایلام در سال تحصیلی 91 - 92 تشکیل می‌دهد. برای این منظور، با روش نمونه‌گیری در دسترس، نمونه‌یی به حجم 100 نفر، بر اساس جدول مورگان، انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌های احساس گناه جنسی موشر و هوش معنوی کینگ استفاده شده است. تحلیل داده‌های پژوهش نیز با روش‌های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی صورت گرفته است. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه‌براین، نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: بر اساس نتایج به‌دست آمده، بین هوش معنوی کل و احساس گناه جنسی رابطه وجود نداشت (r=0.192، p>0.05)، اما زیرمقیاس آن (گسترش حالت هوشیاری) قدرت پیش‌بینی‌کنندگی برای احساس گناه جنسی بود ( r=0.401، 0.01>p). علاوه‌براین، بین احساس گناه جنسی با سن دانشجویان رابطه وجود داشت؛ اما ارتباط آن با جنسیت دانشجویان معنادار نبود ( r=0.204، 0.05>p).

  نتیجه‌گیری: اگرچه هوش معنوی به‌طور کل نقش مشخصی در میزان احساس گناه جنسی دانشجویان مورد مطالعه به‌دست نداد، پاره‌ ای از اجزای تشکیل‌دهنده‌ی آن به‌ویژه با افزایش سن، می‌تواند نقش برجسته‌یی در درک و ابراز احساس گناه جنسی داشته باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها