• رابطه ی فعالیت بدنی منظم با هوش معنوی و بهزیستی روان شناختی در سالمندان شهر تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/14
  • تعداد بازدید: 287
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  رابطه‌ی فعالیت بدنی منظم با هوش معنوی و بهزیستی روان‌شناختی در سالمندان شهر تهران

  سابقه و هدف: این مطالعه با هدف بررسی رابطه‌ی فعالیت بدنی با هوش معنوی و بهزیستی روان‌شناختی در سالمندان شهر تهران صورت گرفته است.

  روش کار: این پژوهش ازنوع توصیفی - مقطعی است. جامعه‌ی آماری آن شامل تمام سالمندان (افراد 60 سال و بالاتر) ساکن شهر تهران است که از میان آنان 200 نفر با روش نمونه گیری در دسترس مبتنی بر هدف انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسش‌نامه ی هوش معنوی کینگ، پرسش‌نامه‌ی بین‌المللی فعالیت بدنی، پرسش‌نامه‌ی بهزیستی روان‌شناختی ریف و سوا‌ل‌های جمعیت‌شناختی در میان سالمندان گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها نیز از آزمونهای پیرسون و رگرسیون خطی استفاده گردید. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه‌براین، نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که بین هوش معنوی و تمام ابعاد آن با فعالیت بدنی منظم ارتباط مستقیم و معنی داری وجود داشت (0.05≥p). همچنین از میان مولفه‌های بهزیستی روانی؛ رشد شخصی، ارتباط موثر با دیگران و پذیرش خود با فعالیت بدنی منظم ارتباط معنی‌دار داشت (0.05≥p). از سوی دیگر نتایج مطالعه نشان داد که هوش معنوی با بهزیستی روانی سالمندان نیز رابطه‌ی مستقیم و معنی‌داری داشت (0.05≥p).

  نتیجه‌گیری: با توجه به ارتباط مثبت فعالیت بدنی منظم با هوش معنوی و برخی مولفه‌های بهزیستی روانی می‌توان برای ارتقاء سلامت روان در این افراد از عامل فعالیت بدنی بهره برد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها