• نقش ابعاد جهت گیری مذهبی در پیش بینی بخشودگی بین فردی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه ی دوم شهر تبریز

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/14
  • تعداد بازدید: 192
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  نقش ابعاد جهت‌گیری مذهبی در پیش بینی بخشودگی بین فردی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه‌ی دوم شهر تبریز

  سابقه و هدف: بخشودگی از مفاهیمی است که در مذهب و روا‌ن‌شناسی مثبت نگر به آن توجه؛ و به نقش سازنده‌ی آن در سلامت روانی افراد و ایجاد روابط سالم تاکید شده است. به همین دلیل شناسایی عواملی که می تواند بخشودگی را تسهیل نماید، دارای اهمیت اساسی است. ازاین‌رو، هدف پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد جهت‌گیری مذهبی در پیش بینی بخشودگی بین فردی در دانش آموزان مقطع متوسطه‌ی دوم شهر تبریز بود.

  روش کار: این پژوهش ازنوع توصیفی - همبستگی بود. از جامعه‌ی آماری دانش آموزان متوسطه‌ی ناحیه‌ی 2، نمونه ای به تعداد 250 دانش آموز پسر به صورت نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و بر اساس جدول مورگان انتخاب شد. آزمودنی ها پرسش‌نامه‌های جهت گیری مذهبی آلپورت و راس و مقیاس بخشودگی بین فردی احتشام زاده و همکاران را تکمیل کردند. داده های به‌دست‌آمده با استفاده از روش های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی چندمتغیّره تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش همه‌ی موارد اخلاقی رعایت شده است. علاوه‌براین، نویسنده‌ی مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌ است.

  یافته ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که بخشودگی بین فردی با جهت گیری مذهبی درونی رابطه‌ی مثبت معنادار داشت (r=0.257 و p<0.005)، ولی با جهت گیری مذهبی بیرونی رابطه‌ی معناداری نداشت (p>0.05 و r=-0.014 ). همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که جهت گیری مذهبی درونی می تواند 9 درصد واریانس بخشودگی بین فردی را به‌طور معنی داری پیش بینی کند.

  نتیجه گیری: بر اساس نتایج می توان گفت افرادی که به تعالیم مذهبشان صادقانه اعتقاد دارند و بدان عمل می‌کنند، در هنگام تعارض و ناسازگاری مصالحه جو هستند و از توان بخشودگی بیشتری برخوردارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها