• رابطه ی نگرش مذهبی با علائم روان شناختی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر ارومیه در سال 1395

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/14
  • تعداد بازدید: 182
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  رابطه‌ی نگرش مذهبی با علائم روان‌شناختی در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر ارومیه در سال 1395

  سابقه و هدف: اعتقادات مذهبی یکی از عوامل بسیار مهم در زندگی انسان است و می‌تواند بر سلامت روانی او تاثیرگذار باشد. ازاین‌رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی رابطه‌ی نگرش مذهبی با علائم روان‌شناختی در زنان باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی - درمانی شهر ارومیه در سال 1395 صورت گرفته است.

  روش کار: این پژوهش توصیفی - مقطعی و از نوع همبستگی است. در این مطالعه تعداد 350 زن باردار مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی - درمانی روستایی شهر ارومیه در سه ماهه‌ی چهارم سال 1395 با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی دو مرحله‌یی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده‌ی پژوهش پرسش‌نامه‌ای دارای سه قسمت بود که بخش اول در مورد اطلاعات جمعیت‌شناختی با 8 سوال، بخش دوم نگرش مذهبی دارای 25 سوال و بخش سوم مربوط به سنجش افسردگی، اضطراب و استرس، دارای 21 سوال بود. زنان باردار پس از توضیح اهداف پژوهش و رضایت نمونه‌ها پرسش‌نامه‌ها را تکمیل کردند. داده‌ها با آزمون‌های تی، کای دو، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تحلیل شد. در این پژوهش همه‌ی مسائل اخلاقی رعایت شده است و نویسندگان مقاله هیچ‌گونه تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: در پژوهش حاضر همبستگی معکوس و معناداری بین نگرش مذهبی با افسردگی، اضطراب و استرس مشاهد شد. بدین معنی که هر چه نگرش مذهبی افزایش یابد افسردگی، اضطراب و استرس زنان باردار کاهش پیدا می‌کند (p<0.001). همچنین بین سازه‌های افسردگی، اضطراب و استرس همبستگی مثبت و معنادار مشاهده شد؛ بدین صورت که با افزایش افسردگی، اضطراب و استرس نیز افزایش می‌یابد (p<0.001).

  نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، نگرش‌های مذهبی قوی‌تر می‌تواند موجب ارتقای سلامت روان زنان باردار شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها