• بررسی تاثیر معنویت بر کیفیت زندگی کاری و کارآفرینی با میانجی گری اخلاق حرفه ای در میان کارکنان دانشگاه لرستان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/16
  • تعداد بازدید: 275
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  بررسی تاثیر معنویت بر کیفیت زندگی کاری و کارآفرینی با میانجی‌گری اخلاق حرفه‌‌ای در میان کارکنان دانشگاه لرستان

  سابقه و هدف: در سالیان اخیر، در سازمان‌ها به معنویت توجه بسیاری شده است و صاحب‌نظران مدیریت و سازمان نیز به جرگه علاقه‌مندان به معنویت پیوسته‌اند. ادعاهای فراوانی درباره فواید مثبت معنویت در محیط‌های کاری مطرح شده که به تشویق علاقه‌مندان به جست‌وجوی راه‌هایی جهت واردساختن معنویت به محیط‌های سازمانی منجر شده است. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر معنویت بر کیفیت زندگی کاری و کارآفرینی با میانجی‌گری اخلاق حرفه‌ای صورت گرفته است.

  روش کار: این پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری است. جامعه آماری 340 نفر از کارکنان دانشگاه لرستان بود که از میان آنان 181 نفر به‌روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد. داده‌های پژوهش با استفاده از پرسش‌نامه‌های استاندارد معنویت میلیمان و همکاران، کیفیت زندگی کاری والتون، کارآفرینی هیل و اخلاق حرفه‌ای کادوزیر جمع‌آوری شد و تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از شاخص‌های توصیفی و روش مدل‌یابی معادلات ساختاری صورت گرفت. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین معنویت و کیفیت زندگی کاری و کارآفرینی (0.31=r=0.45، r و 0.05>p) رابطه مثبت و معناداری وجود داشت اما بین اخلاق حرفه‌ای و کیفیت زندگی کاری رابطه معناداری یافت نشد. علاوه‌براین، معنویت با میانجی‌گری اخلاق حرفه‌ای بر کیفیت زندگی کاری و کارآفرینی (0.17=β=0.05،  β و 0.01>p) تأثیرگذار بود و هم به‌صورت مستقیم هم غیرمستقیم موجب افزایش کیفیت زندگی کاری و کارآفرینی شد.

  نتیجه‌گیری: بر اساس یافته های پژوهش می‌توان گفت هرگونه افزایش معنویت در سازمان با افزایش کیفیت زندگی کاری و کارآفرینی و اخلاق حرفه‌ای کارکنان همراه است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها