• دیدگاه استادان دانشگاه علوم پزشکی همدان درباره سلامت و نقش آن در تحقق سبک زندگی اسلامی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/16
  • تعداد بازدید: 175
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  دیدگاه استادان دانشگاه علوم پزشکی همدان درباره سلامت و نقش آن در تحقق سبک زندگی اسلامی

  سابقه و هدف: سبک زندگی مشخصه بارز هویت فرهنگی و اجتماعی هر جامعه‌ای است. اسلام و مفاهیم و آموزه‌های آن خود مقوم و سازنده بهترین سبک زندگی است. اگرچه سبک زندگی اسلامی مولد ابعاد مختلف سلامتی است، سلامت یا فقدان آن می تواند از عوامل تسهیل‌کننده یا بازدارنده تحقق سبک زندگی اسلامی نیز باشد. بنابراین مطالعه حاضر برای تبیین دیدگاه استادان دانشگاه علوم پزشکی همدان درباره سلامت و نقش آن در تحقق سبک زندگی اسلامی اجرا شده است. 

  روش کار: این پژوهش مطالعه‌ای کیفی با رویکرد تحلیل محتوا است. جمع‌آوری داده ها از طریق مصاحبه عمیق نیمه‌ساختاریافته با 11 نفر از استادان دانشگاه علوم پزشکی همدان به‌روش نمونه‌گیری مبتنی بر هدف با حداکثر تنوع از نظر سن و وضعیت هیئت علمی صورت گرفت. همه مصاحبه ها دست‌نویس شد و در پایان با روش تحلیل محتوای قراردادی تجزیه و تحلیل شد. مشارکت‌کنندگان و محققان استحکام و صحت داده ها را تایید کردند. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: تحلیل داده ها به استخراج مفاهیمی اصلی منجر شد که عبارت است از: تاثیر ضعیف سلامت جسمی بر تحقق سبک زندگی اسلامی (درون‌مایه فرعی؛ تعاریف متنوع از سلامت جسمی و تاثیرات متناقض سلامت جسمی)، تاثیر مثبت سلامت روانی بر تحقق سبک زندگی اسلامی (درون‌مایه فرعی؛ ارتباط قوی سلامت روانی و تاثیر مستقیم سلامت روانی)، تاثیر متقابل سلامت اجتماعی بر تحقق سبک زندگی اسلامی (درون‌مایه فرعی؛ تعاریف مختلف از سلامت اجتماعی، تاثیر دوطرفه سلامت اجتماعی و نظارت حاکمیت بر بُعد سلامت اجتماعی) و تاثیر تصاعدی سلامت معنوی بر تحقق سبک زندگی اسلامی (درون‌مایه فرعی؛ امکان‌پذیر نبودن سبک زندگی اسلامی بدون سلامت معنوی).

  نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های به‌دست‌آمده، سلامت روان انسان مهم‌تر از سلامت جسم او و بیماری روان او مهم‌تر از بیماری جسم است. بنابراین سلامت روانی و معنوی می‌تواند به‌خوبی تحقق سبک زندگی اسلامی را تبیین نماید، هرچند تلاش برای زدودن بیماری های جسمی در یاری افراد جهت تحقق هرچه بهتر سبک زندگی اسلامی لازم است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها