• بررسی تاثیر هوش معنوی بر رفتار پرخاشگرانه با توجه به نقش میانجی اخلاق حرفه ای؛ مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان امام علی (ع) استان البرز

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/21
  • تعداد بازدید: 236
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  بررسی تاثیر هوش معنوی بر رفتار پرخاشگرانه با توجه به نقش میانجی اخلاق حرفه‌ای؛ مورد مطالعه: پرستاران بیمارستان امام علی (ع) استان البرز

  سابقه و هدف: هوش کارکنان متغیّری مهم در فضای سازمان به شمار می‌رود. مدیران سازمان‌ها خواهان کارکنانی هستند که هوش بالاتری داشته باشند. یکی از انواع هوش‌ها که اخیراً جامعه علمی جهان بر آن متمرکز شده هوش معنوی است. علاوه‌براین، با توجه به شرایط خاص محیط بیمارستان، اخلاق حرفه‌ای نقش بسزایی در بروز رفتارهای مثبت و نشان‌ندادن رفتارهای مخرب در فضای بیمارستان دارد. یکی از رفتارهای مخرب به‌ویژه درباره پرستارانی که به‌صورت مستقیم به ارائه خدمات مشغول هستند، رفتارهای پرخاشگرانه است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش معنوی بر رفتارهای پرخاشگرانه با توجه به نقش میانجی اخلاق حرفه‌ای در بیمارستان امام علی (ع) استان البرز در سال 1398 بود.

  روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری 1100 نفر از پرستاران بیمارستان امام علی (ع) استان البرز بود که پس از توزیع 500 پرسش‌نامه در میان آنان به‌روش تصادفی ساده، 490 پرسش‌نامه مناسب تشخیص داده شد. ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات پرسش‌نامه‌های استاندارد هوش معنوی، اخلاق حرفه‌ای و رفتارهای پرخاشگرانه بود. داده‌های جمع‌آوری‌شده با آزمون‌های میانگین و الگویابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمون میانگین حاکی از آن است که پرستاران بیمارستان امام علی (ع) از سطح قابل‌قبول هوش معنوی و رعایت اخلاق حرفه‌ای برخوردار بودند و رفتارهای پرخاشگرانه اندکی از خود بروز دادند. درضمن، نتایج الگویابی معادلات ساختاری نشان می‌دهد که هوش معنوی تاثیر مثبت و معناداری بر اخلاق حرفه‌ای پرستاران داشت و هوش معنوی و اخلاق حرفه‌ای هر دو تاثیر منفی ولی معناداری بر رفتارهای پرخاشگرانه پرستاران داشت؛ درنهایت اینکه نقش میانجی اخلاق حرفه‌ای در رابطه بین هوش معنوی و رفتارهای پرخاشگرانه تایید شده است.

  نتیجه‌گیری: تقویت شاخص‌ها و متغیر هوش معنوی در بهبود اخلاق حرفه‌ای در بیمارستان موثر است و موجب کاهش بروز رفتارهای پرخاشگرانه می‌شود. همچنین، رعایت اخلاق حرفه‌ای تاثیر هوش معنوی را بر کاهش بروز رفتارهای پرخاشگرانه پرستاران تسهیل می‌کند و به‌عنوان عاملی میانجی ایفای نقش می‌نماید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها