• بررسی نگرش دانشجویان دختر نسبت به نوع پوشش و ارتباط آن با اعتقادات دینی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/06/21
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/06/21
  • تعداد بازدید: 286
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  بررسی نگرش دانشجویان دختر نسبت به نوع پوشش و ارتباط آن با اعتقادات دینی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

  سابقه و هدف: دین بخش مهمی از فرهنگ و مهم‌ترین عامل موثر در رفتار و کنش افراد است. امروزه با پدیده جهانی‌شدن، رشد فناوری و عقلانیت، شیوه تفکر بشر نسبت به دنیا، دین و ارزش‌های مربوط به آنها متحول شده و عقلانیت زمینه را برای تفاوت دیدگاه‌های مختلف فراهم کرده است. حجاب از احکام ضروری دین است که در ادیان الهی دیگر ازجمله آیین زرتشت، یهود و مسیحیت نیز با تفاوت‌هایی وجود دارد. در دنیای غرب و شرق حجاب چالش‌های زیادی ایجاد کرده است که موافقان و مخالفان متعددی دارد. ازاین‌رو، این پژوهش با هدف بررسی نگرش دانشجویان دختر نسبت به نوع پوشش و ارتباط آن با اعتقادات دینی در دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد در سال 1398 اجرا شده است.

  روش کار: پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی از نوع مقطعی و جامعه آماری آن دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد است. در این مطالعه 360 نفر از دانشجویان دانشکده‌های مختلف دانشگاه به‌روش تصادفی ساده انتخاب و با استفاده از پرسش‌نامه‌های نگرش به نوع پوشش دانشجویان، سنجش اعتقادات دینی و ویژگی های جمعیت‌شناختی بررسی شدند. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان مقاله تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: نتایج نشان داد که از 360 دانشجوی شرکت‌کننده در پژوهش، 313 نفر مجرد و 47 نفر متاهل بودند. علاوه‌براین، میانگین و انحراف معیار مشارکت دینی دانشجویان 0.72±3.49، پایبندی به اعتقادات 0.74±3.89، رعایت مسائل شرعی 0.86±4.16 و اعتقادات دینی کل 0.58±3.85 بوده است. همچنین بین رعایت مسائل شرعی و وضعیت پوشش دانشجویان با افزایش نیم‌سال‌‌های تحصیلی (p<0.05) و بین نگرش به نوع پوشش و سطح اعتقادات دینی دانشجویان دختر با نوع رشته تحصیلی آنان همبستگی معنی‌دار وجود داشت (p<0.05).

  نتیجه‌گیری: با توجه به یافته‌ها می‌توان گفت که دانشگاه علاوه بر ارتقای سطح علمی دانشجویان نقش خود را نیز به‌عنوان نهادی علمی، فرهنگی و اجتماعی با تکیه بر اعتقادات و رفتار دینی مسئولان و استادان به‌خوبی ایفا کرده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها