حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی تاثیر هوش تجاری مدیران بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری یزد

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/16
  • تعداد بازدید: 205
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بررسی تاثیر هوش تجاری مدیران بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری یزد

  در عصر حاضر زمان، کلید اصلی در تجارت است، شرکت ها به استفاده از ابزارهای اطلاعاتی مانند هوش تجاری روی آورده اند تا بتوانند اطلاعات مورد نظر را به سرعت از منابع استخراج کنند. از اینرو هدف این پژوهش بررسی تاثیر هوش تجاری مدیران بر عملکرد غیرمالی سازمان در شهرداری استان یزدمی باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش تحقیق توصیفی–پیمایشی است. کلیه مدیران شهرداری یزد تشکیل دادند که تعدادشان 134 نفر بود که همگی آنان به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

  جهت گردآوری داده از پرسشنامه محقق ساخت استفاده شد که آلفای کرونباخ آن 0.859 بدست آمد. فرضیه های تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار pls آزمون شدند. نتایج پژوهش نشان داد که؛ هوش تجاری مدیران بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری استان یزد تاثیر گذار است. همچنین، قابلیت انگیزشی بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری استان یزد تاثیر گذار است. قابلیت احیا بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری استان یزد تاثیر گذار است.

  قابلیت به روز رسانی بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری استان یزد تاثیر گذار است. قابلیت تصمیم گیری بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری استان یزد تاثیر گذار است. قابلیت برنامه ریزی بر عملکرد غیر مالی سازمان در شهرداری استان یزد تاثیر گذار است. در ادامه پیشنهادهای برای بهبود پژوهش ارائه شدند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها