حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی نقش رهبری دیجیتال بر عملکرد شهرداری یزد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/16
  • تعداد بازدید: 375
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بررسی نقش رهبری دیجیتال بر عملکرد شهرداری یزد

  اهمیت موضوع رهبری دیجیتال غیرقابل کتمان است چراکه دیجیتالی شدن صرفا موضوعی پیرامون فناوری نیست بلکه همه کارکنان و سازمان را تحت تاثیر قرار می دهد. از این رو هر اقدام دیجیتال نیازمند هماهنگی و هم راستایی میان فناوری، فرآیند و کارکنان است. لذا این پژوهش قصد دارد تا به بررسی نقش رهبری دیجیتال بر عملکرد شهرداری یزد بپردازد.

  این پژوهش از نظر هدف کاربردی و بر اساس ماهیت و روش تحقیق توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران شهرداری یزد تشکیل دادند که تعدادشان 44 نفر بود. جهت گردآوری داده از پرسشنامه محقق ساخت استفاده شد که آلفای کرونباخ آن 0.835 بدست آمد. فرضیه های تحقیق با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار pls آزمون شدند.

  نتایج حاصل از تحلیل داده ها به شرح زیر می باشد. نگرش دیجیتال، سواد دیجیتال، سازگاری و انعطاف پذیری رهبران، چابکی و تجربه گرایی رهبران و تفکر داده محور رهبران بر عملکرد شهرداری یزد تاثیر گذار است. در نتیجه رهبری دیجیتال بر عملکرد شهرداری یزد تاثیر گذار است. در ادامه پیشنهادهایی برای بهبود پژوهش ارائه شدند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها