• تاثیر فضاهای سبز شهری در نگرش افراد جامعه به انجام فعالیت های ورزشی مورد مطالعه: استان گیلان

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/17
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/17
  • تعداد بازدید: 262
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  تاثیر فضاهای سبز شهری در نگرش افراد جامعه به انجام فعالیت‌های ورزشی مورد مطالعه: استان گیلان

  هدف از انجام این پژوهش، تاثیر فضاهای سبز شهری در نگرش افراد جامعه به انجام فعالیت‌های ورزشی (مورد مطالعه: استان گیلان) است. پژوهش حاضر یک پژوهش کاربردی است که اطلاعات آن به‌صورت میدانی و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته گردآوری شده است. جامعه آماری پژوهش را مردان و زنان شهرهای استان گیلان تشکیل می‌دهند که نمونه‌های مورد نظر به‌صورت در دسترس و با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر تعیین شده است؛ همچنین تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی انجام گرفته است.

  نتایج پژوهش نشان می‌دهد که فضاهای سبز شهری در نگرش مردان و زنان به انجام فعالیت‌های ورزشی (مورد مطالعه: استان گیلان) تاثیر معنی‌داری دارند و بین نگرش مردان و زنان در تاثیر فضاهای سبز شهری به انجام فعالیت‌های ورزشی اختلاف معنی‌داری وجود ندارد که این مسئله در همه ابعاد تعامل‌اجتماعی، توسعه‌پایدار، فرهنگی‌ورزشی، و زیست‌محیطی وجود دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها