• تاثیر رهبری تحول گرا بر توانمند سازی کارکنان با تاکید بر نقش فرهنگ سازمانی در شهرداری تهران

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/25
  • تعداد بازدید: 196
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  تاثیر رهبری تحول گرا بر توانمند سازی کارکنان با تاکید بر نقش فرهنگ سازمانی در شهرداری تهران

  پژوهش حاضر به تاثیر رهبری تحول گرا بر توانمندسازی کارکنان با تاکید بر نقش فرهنگ سازمانی در شهرداری تهران پرداخته است. روش تحقیق مورد استفاده از نوع توصیفی، پیمایشی می باشد. همچنین جامعه آماری تحقیق حاضر شامل، کلیه کارکنان وکارشناسان مربوطه در شهرداری تهران می باشند. حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران 205 نفر تعیین گردید و روش نمونه گیری پژوهش حاضر تصادفی ساده می‌باشد.

  داده های تحقیق با روش کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده و ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. پایایی پرسشنامه ها با استفاده از روش آلفای کرونباخ و روایی ابزار با روش محتوایی مورد تایید قرار گرفته اند. اطلاعات تحقیق به کمک نرم افزار pls و با استفاده از آزمونهای آماری، توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  نتایج این تحقیق حاکی از آن است که رهبری تحول گرا بر فرهنگ سازمانی وتوانمندسازی کارکنان تاثیر معناداری دارد. همچنین نتایج تاثیر فرهنگ سازمانی بر توانمند سازی را تایید می کند. به علاوه نتایج نشان می دهد رهبری تحول گرا از طریق فرهنگ سازمانی بر توانمند سازی کارکنان تاثیر دارد؛ بنابراین، مدیران شرکت بایستی از طریق فرهنگ سازمانی با شناسایی فرصت های جدید، چالشی بودن، بهبود و تبیین چشم انداز قوی برای آینده، باعث افزایش انگیزه کارکنان خود شده و با ایجاد ارتباطات قوی و روشن باعث الهام بخشی در شهرداری شده و کارکنان را به سازمان متعهدتر و توانمندتر کنند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها