• بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه، ریسک شرکت و سهام مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/07/24
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/07/25
  • تعداد بازدید: 171
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 01333424261

  بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه، ریسک شرکت و سهام مدیریت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران

  بررسی مطالعات صورت گرفته در حوزه رفتار نامتقارن و چسبنده هزینه‌ها نشان می‌دهد بسیاری از مطالعات به بررسی تاثیر برخی از عوامل بر چسبندگی هزینه‌ها یا بررسی رابطه چسبندگی هزینه‌ها با متغیر های گوناگون مالی و حسابداری پرداخته شده و به درک و توسعه این مفهوم کمک نموده اند.

  در این راستا در این پژوهش به بررسی رابطه بین چسبندگی هزینه، ریسک شرکت و سهام مدیریت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس تهران پرداخته شد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی کاربردی و به لحاظ هدف از نوع تحلیلی و از نظر نوع و روش جمع آوری و تحلیل داده‌ها جزو تحقیقات کمی و همبستگی بود.

  جامعه‌ی آماری پژوهش، کلیه‌ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده‌اند که طی دوره 1393 تا 1400 سهام آن‌ها در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده است. جهت جمع‌آوری داده‌های پژوهش از نرم افزار ره‌آوردنوین، صورت‌های مالی شرکت‌ها و سایت کدال استفاده گردید. در نهایت داده‌های تحقیق با استفاده از آزمون همبستگی، آزمون ‏t‏ استیودنت و توزیع فیشر (توزیع ‏f‏) و ‏همچنین آزمون ‏رگرسیون چندمتغیره با بهره‌گیری از نرم‌افزار ‏eviwes‏ ‏ تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج تحقیق نشان داد هر چه میزان چسبندگی بیشتر باشد، ریسک شرکت بیشتر است و سهام مدیریت به طور قابل توجهی اثر چسبندگی هزینه بر ریسک شرکت را افزایش می دهد. عدم چسبندگی هزینه به طور قابل توجهی ریسک شرکت را افزایش می دهد و سهام مدیریتی این همبستگی را تشدید می کند. همچنین چسبندگی هزینه به طور قابل توجهی ریسک شرکت را افزایش می دهد و سهام مدیریتی اثر آن را تشدید می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها