حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با عملکرد مالی با نقش میانجی سرمایه فکری در شرکت های بیمه خصوصی شهرستان سنندج

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/09/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/07
  • تعداد بازدید: 217
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02133202487

  بررسی رابطه بین مسئولیت‌‌پذیری اجتماعی شرکت با عملکرد مالی با نقش میانجی سرمایه فکری در شرکت‌‌های بیمه خصوصی شهرستان سنندج

  هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با عملکرد مالی با نقش میانجی سرمایه فکری در شرکت های بیمه خصوصی شهرستان سنندج است. تعداد جامعه آماری 150 نفر که از این تعداد، 108 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. این پژوهش بر حسب روش، توصیفی و از شاخه همبستگی، به لحاظ زمانی تک مقطعی و از نظر هدف، کاربردی است.

  روش نمونه‌‌‌گیری، تصادفی طبقه‌‌‌ای متناسب با حجم جامعه و ابزار گردآوری داده‌‌‌ها، پرسشنامه‌‌‌های استاندارد مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت، سرمایه فکری و عملکرد مالی می‌‌‌باشد. جهت تعیین روایی پرسشنامه‌‌‌ها از روش روایی صوری و روایی سازه، و برای سنجش پایایی پرسشنامه‌‌‌ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته‌‌‌های مهم پژوهش حاکی از رابطه مثبت و معنادار بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با عملکرد مالی، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با سرمایه فکری و سرمایه فکری با عملکرد مالی است. همچنین نتایج آزمون سوبل حاکی از تایید نقش میانجی سرمایه فکری در رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت با عملکرد مالی است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها