• اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (act) بر کاهش اضطراب کرونا در پرستاران کاشان

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/09/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/13
  • تعداد بازدید: 236
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (act) بر کاهش اضطراب کرونا در پرستاران کاشان

  هدف از انجام پژوهش حاضر اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (act) بر کاهش اضطراب کرونا در پرستاران کاشان بود. پژوهش حاضر یک مطالعه شبه آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی پرستاران حین خدمت شهر کاشان در سال 1400 بود.

  نمونه آماری شامل 30 نفر (15 نفر در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه) از اعضای جامعه آماری مذکور بود که این تعداد از طریق روش نمونه گیری داوطلبانه با گمارش تصادفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل مقیاس اضطراب کرونا ویروس علی پور و همکاران 1398 بود. جهت تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار آماری spss نسخه 20 در دو سطح توصیفی (میانگین، انحراف معیار و....) و استنباطی (تحلیل کوواریانس (ancova) ) استفاده شد.

  نتیجه حاصل از تحلیل کوواریانس نشان داد که درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (act) بر کاهش اضطراب کرونا (علائم روانی و علائم جسمانی) در پرستاران کاشان تاثیرگذار است. میزان تاثیر درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (act) بر کاهش علائم روانی 5 / 25 درصد و بر علائم جسمانی 8 / 13 درصد بوده است. میانگین نمرات گروه آزمایش در نمره زیرمقیاسه ای اضطراب کرونا (علائم روانی و علائم جسمانی) در مرحله پس آزمون کمتر از میانگین نمرات گروه کنترل می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها