• نقش مولفه های حساسیت به اضطراب، عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای فراشناختی مربوط به سلامتی در پیش بینی اضطراب سلامت

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/09/14
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/14
  • تعداد بازدید: 184
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  نقش مولفه های حساسیت به اضطراب، عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای فراشناختی مربوط به سلامتی در پیش بینی اضطراب سلامت

  نظریه های معاصر درمورد اختلال اضطراب سلامت بر نقش فرآیندهای شناختی همچون حساسیت اضطرابی، عدم تحمل بلاتکلیفی و باورهای فراشناختی درپدید آیی و تداوم این اختلال تاکید دارند. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر باورهای فراشناختی در مورد اضطراب سلامت، حساسیت اضطرابی وعدم تحمل بلاتکلیفی در دانشجویان مبتلا به اضطراب سلامت می باشد. در این مطالعه همبستگی، 350 دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی ایران در بهمن 1400 ( 155 پسر و 195 دختر) به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب و به پرسشنامه های حساسیت اضطرابی- 3، باورهای فراشناختی اضطراب سلامت، عدم تحمل بلاتکلیفی و شاخص وایتلی پاسخ دادند.

  برای تحلیل داده ها نیز از نرم افزار spss-18 استفاده شد. میانگین و انحراف معیار سن پسران و دختران به ترتیب 35 / 2 ± 23 و 26 / 2 ± 22 و دامنه ی سنی نمونه پژوهش 29 - 18 بود. نتایج نشان دادکه دوتا از مولفه های باورهای فراشناختی رابطه معنی داری با اضطراب سلامت دارند. هم چنین نتایج بیانگر این بود که همه مولفه های حساسیت اضطرابی و یکی از مولفه های عدم تحمل بلاتکلیفی قادر به پیش بینی اضطراب سلامت می باشند. نتایج پژوهش نشان از تاثیر گذاری باورهای فراشناختی اضطراب سلامت، حساسیت اضطرابی و عدم تحمل بلاتکلیفی بر اضطراب سلامت می باشد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها