• بررسی تاثیر برنامه آموزش شادکامی فوردایس بر اضطراب و سازگاری اجتماعی کودکان کار شهر مشهد

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/09/16
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/09/16
  • تعداد بازدید: 263
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  بررسی تاثیر برنامه آموزش شادکامی فوردایس بر اضطراب و سازگاری اجتماعی کودکان کار شهر مشهد

  هدف از مطالعه حاضر بررسی اثربخشی بررسی تاثیر برنامه آموزش شادکامی فوردایس بر اضطراب و سازگاری اجتماعی کودکان کار شهر مشهد بود. بدین منظور 30 کودک کار با آرایش تصادفی و به طور مساوی در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل قرار گرفتند. مطالعه شامل مراحل پیش آزمون، مداخله و پس آزمون بود. در مرحله پیش آزمون شرکت کنندگان پرسشنامه های سازگاری اجتماعی بل 1961 و مقیاس اسپنس 1997 را تکمیل نمودند.

  مداخله شامل 8 جلسه 90 دقیقه ای آموزش شادکامی فوردایس برای گروه آزمایش بود. گروه کنترل به فعالیت های معمول خود می پرداخت. بعد از اتمام مداخله، شرکت کنندگان مجددا اقدام به تکمیل پرسشنامه های سازگاری اجتماعی بل 1961 و مقیاس اسپنس 1997 نمودند. داده ها به روش آزمون کوواریانس چند متغیری تحلیل شد. نتایج این مطالعه نشان داد که آموزش شادکامی فوردایس بر اضطراب ( 001 / 0 = p ) و سازگاری اجتماعی ( 001 / 0 = p ) کودکان کار تاثیر معنی داری دارد. بطور کلی نتایج مطالعه حاضر نشان داد که آموزش شادکامی فوردایس باعث کاهش اضطراب و افزایش سازگاری اجتماعی کودکان کار گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها