• مقایسه بهزیستی روانشناختی و سبک های هویتی در نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی و نوجوانان عادی شهر تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/11
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/11
  • تعداد بازدید: 343
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  مقایسه بهزیستی روانشناختی و سبک های هویتی در نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی و نوجوانان عادی شهر تهران

  هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی مقایسه بهزیستی روانشناختی و سبک های هویتی در نوجوانان تحت سرپرستی بهزیستی و نوجوانان عادی شهر تهران بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع علی - مقایسه ای بود و جامعه آماری شامل تمام پسران در که بند کانون اصلاح و تربیت بهزیستی شهر تهران در سال 1400 به تعداد حدود 350 نفر بود برای تعیین حجم نمونه 200 نوجوانان بند کانون اصلاح و تربیت بهزیستی (100 نفر)،  و 100 نفر نوجوانان با سرپرستی عادی در مدارس منطقه 6 تهران به صورت تصادفی انتخاب شدند.

  ابزار پژوهش و گردآوری اطلاعات سبک های هویتی برزونسکی 1992 و بهزیستی روانشناختی ریف 1989 بود. نتایج نشان داد که بین سبکهای هویت نوجوانان عادی و نوجوانان تحت پوشش بهزیستی تفاوت معنی داری وجود دارد  (0.005>p)، و همچنین در بهزیستی روانشناختی بین مولفه های پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، زندگی هدفمند و رشد فردی بین دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد (0.005>p). اما بین مولفه تسلط بر محیط در دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد( 0.005>p). برگزاری گردهمایی های مناسب و استفاده از مشاورین و متخصین مجرب، نوجوانان تحت پوشش سازمان بهزیستی، به مسئولین این سازمان پیشنهاد می گردد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها