• تاثیر شش هفته تمرینات تناوبی با شدت بالا، بر توان هوازی، ترکیب بدنی و خلق خوی کودکان 7 تا 10 ساله

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/13
  • تعداد بازدید: 331
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09216189337

  تاثیر شش هفته تمرینات تناوبی با شدت بالا، بر توان هوازی، ترکیب بدنی و خلق خوی کودکان ٧ تا 10 ساله

  به موازات افزایش جهانی شیوع اضافه وزن و چاقی، اختلالات خلقی در دوران کودکی در حال افزایش است. از این رو هدف این مطالعه بررسی تاثیر شش هفته تمرینات تناوبی با شدت بالا، بر توان هوازی، ترکیب بدنی و خلق خوی کودکان ٧ تا 10 ساله بود. بدین منظور، 24 دانش آموزان پسر چاق (شاخص توده بدنی بیش از 28 ) دبستان تمدن سازان شهرستان فسا با دامنه سنی ٧ تا 10 سال، به دو گروه تجربی ( 12 نفر) و کنترل ( 12 نفر) تقسیم بندی شدند.

  توان هوازی از طریق آزمون شاتل سنجیده شد. وزن بدن، شاخص توده بدنی و دور کمر به عنوان برآورد ترکیب بدنی و استفاده از پرسشنامه تنظیم خلق منفی به عنوان برآورد خلق و خو مورد استفاده قرار گرفت. پروتکل برنامه تمرینی به صورت چهار وهله 150 ثانیه ای با 240 ثانیه استراحت بین وهله ها در سه جلسه در هفته و به مدت شش هفته انجام شد. تغییرات از طریق آزمون کوواریانس و تی همبسته در سطح معنی داری پنج صدم مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج نشان داد شش هفته تمرینات hiit موجب کاهش معنی دار در وزن ( 001 / 0 = p ) ، شاخص توده بدنی ( 001 / 0 = p ) و دور کمر (001 / 0 = p) شد. همچنین این تمرینات موجب افزایش vo2max (0.001 = p ) و بهبود خلق و خوی( 001 / 0 = p) کودکان ٧ تا 10 شد. تمرینات hiit با شدت بالا پتانسیل زیادی در بهبود خلق و خو، ترکیب بدن و افزایش vo2max کودکان ٧ تا 10 سال دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها