• اثربخشی درمان شناختی - رفتاری مذهبی در مقایسه با درمان شناختی - رفتاری سنتی بر بهبود عاطفه و امید مبتلایان به افسردگی اساسی

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/13
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/13
  • تعداد بازدید: 282
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02122439850

  اثربخشی درمان شناختی - رفتاری مذهبی در مقایسه با درمان شناختی - رفتاری سنتی بر بهبود عاطفه و امید مبتلایان به افسردگی اساسی

  سابقه و هدف: برخی از پژوهش‌ها نشان می‌دهد که دین و معنویت در افزایش بهزیستی روانی نقش دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی اثر‌بخشی درمان شناختی-رفتاری مذهبی در مقایسه با درمان شناختی-رفتاری سنتی در بهبود عاطفه و امید مبتلایان به افسردگی بود.

  روش کار: روش این پژوهش کارآزمایی تصادفی با پیش‌آزمون-پس‌آزمون است. از میان افراد مبتلا به افسردگی که به مراکز مشاوره مراجعه ‌کرده بودند، 42 نفر انتخاب شدند و درنهایت 30 نفر تا اتمام پژوهش باقی ماندند. 15 نفر درمان شناختی-رفتاری سنتی و 15 نفر درمان شناختی-رفتاری مذهبی را به‌صورت فردی دریافت کردند. ابزار گردآوری داده‌ها شامل مصاحبه نیمه‌ساختاریافته بر اساس dsm5 (scid-i)، پرسش‌نامه‌های دین‌داری گلارک و استاک (crs)، افسردگی بک؛ ویراست دوم (bdi-ii)، عاطفه مثبت و منفی واتسون (panas) و‌ امید اشنایدر (ahs) بود که شرکت‌کنندگان یک هفته پیش از شروع درمان و یک هفته بعد از اتمام جلسات درمانی به پرسش‌نامه‌ها پاسخ دادند. هر شیوه‌نامه شامل 10 جلسه 50 دقیقه‌ای بود. داده‌ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه‌وتحلیل شد. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است و مولفان تضاد منافعی گزارش نکرده‌اند.

  یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد که درمان شناختی-رفتاری مذهبی به‌صورت معناداری بیش از درمان شناختی-رفتاری سنتی موجب افزایش امید و مولفه‌های آن ‌شد (p<0.001). همچنین، اگرچه دو درمان مذهبی و سنتی به‌طور معناداری موجب افزایش عاطفه مثبت و کاهش عاطفه منفی شدند، اما اثربخشی آنها با یکدیگر تفاوت معناداری نداشت.

  نتیجه‌گیری: اگرچه درمان شناختی-رفتاری مذهبی موجب تقویت امید افراد می‌شود اما باید به لحاظ مولفه‌ها و فنون‌ روان‌شناختی آمیخته به معنویت تقویت شود تا اثربخشی آن در افزایش عاطفه مثبت و کاهش عاطفه منفی بیشتر شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید