حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • ارزیابی تاثیر جو سازمانی، ادراک از حمایت سازمانی و فرسودگی شغلی بر رضایت شغلی (مورد مطالعه: شعب 5و 6 سازمان تامین اجتماعی تهران)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/03/07
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/19
  • تعداد بازدید: 167
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09120834281

  ارزیابی تاثیر جو سازمانی، ادراک از حمایت سازمانی و فرسودگی شغلی بر رضایت شغلی (مورد مطالعه: شعب 5 و 6 سازمان تامین اجتماعی تهران)

  هدف ازاین پژوهش ارزیابی تاثیر جو سازمانی، ادراک از حمایت سازمانی و فرسودگی شغلی بر رضایت شغلی (مورد مطالعه: شعب 5 و 6 سازمان تامین اجتماعی تهران) می باشد. این تحقیق از نظر استراتژی پژوهش از نوع کاربردی؛ از نظر هدف توصیفی می باشد. داده های تحقیق از طریق سوالات پنج گزینه ای لیکرت موجود در پرسشنامه تحقیق جمع آوری خواهد شد. داده های این تحقیق به صورت میدانی تهیه خواهد شد. همچنین روش تحقیق حاضر از نظر شیوه گردآوری داده ها از نوع پیمایش می باشد.

  جامعه ی مورد مطالعه شامل کلیه ی کارکنان شعب 5 و 6 سازمان تامین اجتماعی شهر تهران است. روش نمونه گیری بکار برده شده در این پژوهش از نوع در دسترس می باشد. بر اساس جدول مورگان از یک جامعه ی 800 نفری 261 نفر به عنوان نمونه ی مورد پژوهش انتخاب می شوند. نتایج پژوهش نشان داد که جو سازمانی بر ادراک از حمایت سازمانی تأثیر مثبت معناداری دارد. جو سازمانی بر فرسودگی شغلی تأثیر منفی دارد. جو سازمانی بر رضایت شغلی تأثیر مثبت دارد. ادراک از حمایت سازمانی بر فرسودگی شغلی تأثیر منفی دارد. ادراک از حمایت سازمانی بر رضایت شغلی تأثیر مثبت دارد. فرسودگی شغلی بر رضایت شغلی تأثیر منفی دارد. همچنین تمام فرضیه های پژوهش تایید شدند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها