• توجه به فضاهای اجتماع پذیر و تعامل محور در طراحی بناهای سنتی معاصر (نمونه موردی: عمارت ذوالفقاری زنجان)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/20
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/20
  • تعداد بازدید: 181
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 02634436959

  توجه به فضاهای اجتماع پذیر و تعامل محور در طراحی بناهای سنتی معاصر (نمونه موردی: عمارت ذوالفقاری زنجان)

  در عصر حاضر فضاهای سنتی مورد توجه بسیاری از مردم قرار گرفته است. بنابرین شناخت متغیر های طراحی در معماری سنتی و ارتباط آن با معماری معاصر حائز اهمیت می باشد. در این تحقیق با توجه به این موضوع که طراحی سنتی دوران قاجار با استفاده از ایجاد فضاهای مطلوب، بر روی تعاملات اجتماعی حال حاضر تاثیر گذار است، به بررسی سه متغیر تعاملات اجتماعی، معماری معاصر و طراحی بناهای سنتی پرداخته شده است.

  پس از واکاوی و مطالعات اولیه مربوط به سه متغیر پژوهش، با استفاده از تکنیک نظرسنجی و خبرنگاری از جامعه آماری و افراد حاضر در فضای نمونه موردی، داده ها جمع آوری شده و با بهره گیری از نرم افزار های تحلیلی مانند spss مورد بررسی قرار گرفته است. در گام آخر با اعتنا به انتخاب نوع آزمون آماری انجام شده (پارامتریک و ناپارامتریک)، ابتدا آلفای کرونباخ متغیرهای اصلی محاسبه شده و سپس با ملاحضه به این آزمون، برای اثبات وجود رابطه و نتیجه گیری، از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که با گذشت زمان بناهای سنتی هنوز هم می توانند با تغیر کاربری مناسب تاثیر مثبتی بر کنش اجتماعی و ارتقای تعاملات اجتماعی و زندگی انسان امروزی بگذارند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها