حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: کاربران بانکداری اینترنتی بانک سامان)

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/19
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/25
  • تعداد بازدید: 165
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09120834281

  شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر اعتماد مشتریان بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: کاربران بانکداری اینترنتی بانک سامان)

  با توسعه و پیشرفت تکنولوژی ارتباطات، بانک ها و موسسات مالی روشهای جدیدی را به منظور خدمت رسان بیشتر به مشتریان خود عرضه می کنند، یک از این روش های نوین ، بانکداری اینترنتی است. با مرور ادبیات بانکداری اهمیت اعتماد مشتریان به استفاده از خدمات بانکی محرز می گردد. بر همین اساس با شناسایی ویژگیهای روش بانکداری اینترنتی و تاثیر آن بر اعتماد مشتریان، مدل مفهومی تحقیق تدوین شد و بر اساس آن پژوهش حاضر انجام شده است.

  مطالعه حاضر با نظرسنجی از 384 نفر از مشتریان بانک سامان انجام گرفته است. به منظور گردآوری اطلاعات میدانی از ابزار مصا به و پرسشنامه استفاده گردید که از طریق مقدار ضریب آلفای کرونباخ، پایایی پرسشنامه و علاوه بر آن با استفاده از نظر خبرگان (اساتید دانشگاه و همچنین کارشناسان بانک)، روایی پرسشنامه تائید گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که کاربر پسندی، سهولت استفاده، سودمندی، آگاهی دهندگی و امنیت بر اعتماد تاثیر معناداری دارند. همچنین نتایج نشان داد که اعتماد، گرایش به استفاده را بطور مثبت تحت تاثیر قرار می دهد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها