حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • تاثیر حاکمیت شرکتی بر ثبات مالی و دسترسی به خدمات مالی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  نویسندگان :
  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/25
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/26
  • تعداد بازدید: 186
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09120834281

  تاثیر حاکمیت شرکتی بر ثبات مالی و دسترسی به خدمات مالی در بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  این پژوهش با هدف تاثیر حاکمیت شرکتی بر ثبات مالی و دسترسی به خدمات مالی در بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که به روش حذف سیستماتیک 12 بانک به عنوان نمونه، طی بازه زمانی 1395-1399 انتخاب گردید.

  داده‌های پژوهش از صورت های مالی درج شده در سایت های بورسی و بانکی استخراج و مورد سنجش قرار گرفت؛ سپس به روش آماری رگرسیون بر اساس داده های پنل تجزیه و تحلیل انجام شد. باتوجه به تجزیه و تحلیل انجام شده، نتیجه فرضیه اول نشان داد که حاکمیت شرکتی بر ثبات مالی تاثیر مستقیم و معناداری دارد. نتیجه فرضیه دوم نیز حاکی از تاثیر مستقیم و معنادار حاکمیت شرکتی بر دسترسی به خدمات مالی می باشد. هم چنین متغیرهای کنترلی اندازه و سن (عمر) در فرضیه اول و دوم مورد تایید واقع شدند اما متغیر اهرم مالی در فرضیه ها ارتباط معناداری مشاهده نگردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها