حوزه های تحت پوشش ژورنال
 • بررسی تاثیر انعطاف پذیری معماری پلتفرم بر عملکرد رقابتی، با میانجی گری قابلیت خرید ، مدیریت کانال و خدمات آنلاین و تعدیلگری تعامل تامین کننده، توزیع کننده و مشتری (مورد مطالعه: شرکت دیجی کالا)

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/10/26
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/10/26
  • تعداد بازدید: 227
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09120834281

  بررسی تاثیر انعطاف پذیری معماری پلتفرم بر عملکرد رقابتی، با میانجی گری قابلیت خرید ، مدیریت کانال و خدمات آنلاین و تعدیلگری تعامل تامین کننده، توزیع کننده و مشتری (مورد مطالعه: شرکت دیجی کالا)

  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر انعطاف پذیری معماری پلتفرم بر عملکرد رقابتی، با میانجی گری قابلیت خرید، مدیریت کانال و خدمات آنلاین و تعدیلگری تعامل تامین کننده، توزیع کننده و مشتری (مورد مطالعه: شرکت دیجی کالا) انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-پیمایشی می باشد. داده های تحقیق از طریق سوالات پنج گزینه ای لیکرت موجود در پرسشنامه تحقیق جمع آوری شده است.

  در پژوهش حاضر به منظور تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه، متناسب با نیاز آماری از نرم‌افزار آماری spss و از نرم‌افزار معادلات ساختاری pls در قالب دو بخش آمارتوصیفی و استنباطی بصورت رگرسیون خطی و چندگانه استفاده گردیده است. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان ستادی شرکت اینترنتی دیجی کالا به تعداد 800 نفر تشکیل می دهند. روش نمونه گیری بکار برده شده در این پژوهش از نوع تصادفی ساده می‌باشد.

  بر اساس فرمول کوکران در سطح اطمینان 95%، تعداد 261 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. نتایج پژوهش نشان داد که انعطاف پذیری معماری پلتفرم از طریق نقش میانجی قابلیت خرید آنلاین بر عملکرد رقابتی (0.169) تأثیر معنادار دارد. انعطاف پذیری معماری پلتفرم از طریق نقش میانجی قابلیت مدیریت کانال آنلاین بر عملکرد رقابتی (0.083) تأثیر معنادار دارد.

  انعطاف پذیری معماری پلتفرم از طریق نقش میانجی قابلیت خدمات بر عملکرد رقابتی (0.289) تاثیر معناداری دارد. تعامل تأمین کننده تأثیر انعطاف پذیری معماری پلتفرم را بر قابلیت خرید آنلاین (0.352) تعدیل می کند. تعامل توزیع کننده تأثیر انعطاف پذیری معماری پلتفرم را بر قابلیت مدیریت کانال آنلاین (0.307) تعدیل می کند. تعامل مشتری  تأثیر انعطاف پذیری معماری پلتفرم را بر قابلیت خدمات  آنلاین (0.109) تعدیل می کند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها