• مدل سازی پیشایندهای پایداری منابع انسانی دانشگاه هوایی شهید ستاری

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/02
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/02
  • تعداد بازدید: 253
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 09352350688

  مدل سازی پیشایندهای پایداری منابع انسانی دانشگاه هوایی شهید ستاری

  تحقیق حاضر در مورد بررسی عوامل موثر بر پایداری منابع انسانی دانشگاه هوایی شهید ستاری می‌باشد. منابع انسانی به عنوان دارایی‌های هوشمند و مهمترین سرمایه هر سازمان می‌باشند. بنابراین، باید در جهت پایداری منابع انسانی تلاش کرد. جامعه آماری این پژوهش کلیه منابع انسانی دانشگاه هوایی شهید ستاری می‌باشد. بدین منظور نمونه‌ای به حجم 260 نفر در نظر گرفته شد و اطلاعات مورد نیاز به وسیله پرسشنامه استاندارد جمع‌آوری گردید، سپس به منظور تجزیه تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها، از نرم افزار آماری اس پی اس اس استفاده گردید.

  پژوهش حاضر توصیفی - همبستگی است و نتایج آزمون فرضیات تحقیق نشان می‌دهد که متغیرهای انگیزش، فرهنگ سازمانی، تعهد سازمانی، اعتماد سازمانی، نظام حقوق و مزایا، عدالت سازمانی، رضایت شغلی، ویژگی‌های شغلی، شرایط کاری و مسیر شغلی بر پایداری منابع انسانی بر پایداری منابع انسانی تاثیر معناداری دارد؛ در نتیجه، با توجه به شاخص‌های هر متغیر پیشنهادهای کاربردی برای پایداری مطرح گردید.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید