• مقایسه و بررسی گرایش به ورزش، سرزندگی تحصیلی و بهزیستی ذهنی در دانشجویان عادی و نخبه

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/11/08
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/11/08
  • تعداد بازدید: 203
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: -

  مقایسه و بررسی گرایش به ورزش، سرزندگی تحصیلی و بهزیستی ذهنی در دانشجویان عادی و نخبه

  پژوهش حاضر باهدف مقایسه و بررسی گرایش به ورزش، سرزندگی تحصیلی و بهزیستی ذهنی در دانشجویان عادی و نخبه انجام گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی است که درباره نمونه‌ای 60 نفری از دانشجویان (30 نفر دانشجوی نخبه و 30 نفر دانشجوی عادی) دانشگاه لرستان در سال تحصیلی 99-98 انجام شد که با روش نمونه‌گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌های گرایش به ورزش زرندیه (1383)، سرزندگی تحصیلی دهقانی‌زاده و حسین‌چاری (1396) و بهزیستی ذهنی کیرز و ماکیرامو (2003) استفاده شد.

  داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام‌به‌گام و تی گروه‌های مستقل تجزیه‌وتحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان داد بین گرایش به ورزش، سرزندگی تحصیلی و بهزیستی ذهنی در میان دانشجویان نخبه و عادی تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام‌به‌گام نیز نشان داد متغیرهای گرایش به ورزش و سرزندگی تحصیلی باهم 25 درصد از واریانس بهزیستی ذهنی را پیش‌بینی می‌کنند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، ضروری به نظر می‌رسد با تدوین، برنامه‌ریزی و ارائه خط‌مشی مناسب، زمینه لازم برای بهبود و ارتقای بهزیستی ذهنی دانشجویان به‌ویژه دانشجویان نخبه فراهم شود.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها