• خوانشی استعاری از پدیده بی حسی سازمانی در سازمان های دولتی: واکاوی راهبردها و پیامدها

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/03
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/03
  • تعداد بازدید: 241
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 29903136021

  خوانشی استعاری از پدیده بی حسی سازمانی در سازمان‌های دولتی: واکاوی راهبردها و پیامدها

  پژوهشِ حاضر با هدف درک بهتر مفهوم بی­حسی سازمانی و شناسایی راهبردها و پیامدهای آن در سازمان­های دولتی صورت گرفته است. روش بکار رفته در پژوهش، روش آمیخته بوده است. روش ­های آمیخته دارای دو بخش کیفی و کمی هستند. بخش کیفی با استفاده از روش گرندد تئوری و بخش کمی با استفاده از مدل­ سازی معادلات ساختاری و با الگو از مدل اشتراوس و کوربین انجام گرفته است.

  نمونه آماریِ بخش کیفی 15 نفر از خبرگان و مطلعین و بخش کمی 183 نفر از کارکنان سازمان­ های دولتی هستند. ابزار جمع ­آوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه ­های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق­ ساخته بوده که روایی و پایایی آن بررسی شده است. نتایج حاصل از بخش کیفی پژوهش، 198 کد باز، 25 کد محوری و 9 کد انتخابی بودند که با استفاده از نرم ­افزار maxqda2018 انجام شده و در سه پارادایم محوری، راهبردها و پیامدها مفهوم­ سازی شدند. به ­منظور بررسی فرضیه­ های بخش کمیِ پژوهش از مدل ­سازی معادلات ساختاری استفاده شد و نتایج نرم افزار smartpls3 نشان داد که مدل کلی پژوهش مقادیر rms و gof مناسبی دارد و فرضیه ­ها نیز همگی تأیید شدند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها