• بررسی تاثیر جهت گیری بازار بر عملکرد سازمانی با لحاظ نقش میانجی نوآوری و یادگیری سازمانی در شهرداری اراک

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1400/08/01
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/10
  • تعداد بازدید: 125
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  بررسی تاثیر جهت گیری بازار بر عملکرد سازمانی با لحاظ نقش میانجی نوآوری و یادگیری سازمانی در شهرداری اراک

  یکی از عواملی که می تواند بر عملکرد سازمان تاثیرگذار باشد، جهت گیری بازار و توجه به نیازهای مراجعان است. در تحقیق حاضر نیز با توجه به مبانی نظری پژوهش ارتباط میان جهت گیری بازار، عملکرد سازمانی با توجه به نقش متغیرهای واسطه نواوری و یادگیری سازمانی مورد سنجش قرار می گیرد. جهت گیری بازار به عنوان متغیر مستقل، عملکرد سازمان به عنوان متغیر وابسته و نوآوری و یادگیری سازمانی به عنوان متغیر میانجی در نظر گرفته شده اند.

  روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی می باشد. داده های تحقیق حاضر در بخش مبانی نظری، حاصل مطالعات کتابخانه ای و آزمون فرضیه ها با توجه به دیدگاه های 100 نفر از کارمندان در شهرداری اراک که نموته ها از طریق روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده اند، بدست آمده است.

  تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و فرآیند تجزیه و تحلیل ساختارهای کواریانس و مدل سازی معادلات ساختاری انجام گرفته است و از تحلیل مسیر برای تحلیل داده ها استفاده شد. همچنین به جهت دقت و سرعت بیشتر، تجزیه و تحلیل به کمک نرم افزار کاربردی spss صورت گرفته است. نتایج بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که جهت گیری بازار هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم از طریق متغیرهای میانجی یادگیری سازمانی و نوآوری بر عملکرد سازمانی شهرداری اراک تاثیرگذار است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها