• بررسی تاثیر نقش تعدیلگری مالکیت دولتی، کیفیت حسابرسی و عدم شفافیت شرکت بر رابطه بین سیاست متهورانه مالیاتی و همزمانی قیمت سهام

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/11
  • تعداد بازدید: 138
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  بررسی تاثیر نقش تعدیلگری مالکیت دولتی، کیفیت حسابرسی و عدم شفافیت شرکت بر رابطه بین سیاست متهورانه مالیاتی و همزمانی قیمت سهام

  هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی رابطه بین سیاست متهورانه مالیاتی و همزمانی قیمت سهام با نقش تعدیلگر مالکیت دولتی، کیفیت حسابرسی و عدمشفافیت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونه آماری این پژوهش شامل 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1388 تا 1397 موردبررسی قرار گرفت.

  در این پژوهش، داده ها از نرم افزار ره آورد نوین 3 استخراج و توسط نرم افزار اکسل تلخیص و طبقه بندی شده و پس از محاسبه متغیرها، درنهایت از طریق نرم افزار eviews نسخه 10 با استفاده از رگرسیون چندمتغیره به روش داده های ترکیبی فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.

  یافته های پژوهش نشان داد که بین سیاست متهورانه مالیاتی و همزمانی قیمت سهام رابطه مثبت و معناداری در سطح اطمینان 89 درصد وجود دارد. افزون بر این، سایر یافته های پژوهش حاکی از وجود اثر تعدیل کنندگی معنادار مالکیت دولتی، کیفیت حسابرسی و عدم شفافیت شرکت بر رابطه بین سیاست متهورانه مالیاتی و همزمانی قیمت سهام است. این پژوهش به سرمایه گذاران کمک می کند تا تصمیمات سرمایه گذاری بهتری از منظر مالیات داشته باشند.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها
مقالات جدیدترین ژورنال ها