• بررسی رابطه ساختار مالکیت، ساختار سرمایه و تصمیمات تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/11
  • تعداد بازدید: 125
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  بررسی رابطه ساختار مالکیت، ساختار سرمایه و تصمیمات تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران

  ساختار مالکیت شرکت یکی از عوامل اصلی موثر بر ساختار سرمایه و تصمیمات مالی شرکت است. ساختار سرمایه شرکت ها و تصمیمات مالی آنها اثر مستقیم بر سودآوری و رشد آنها دارد، لذا شناسایی عوامل موثر بر این موارد برای شرکتها، سهامداران و تأمین کنندگان اعتبارات حائز اهمیت است. در این راستا هدف مقاله حاضر بررسی رابطه ساختار مالکیت، ساختار سرمایه و تصمیمات تأمین مالی در بورس اوراق بهادار تهران است.

  روش پژوهش حاضر، از نوع روش شناسی تجربی و کمی و از نظر هدف کاربردی است. این پژوهش با استفاده از نمونه ای از 130 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا 1394 انجام شده است. از طریق سایت کدال گزارش های حسابرسی شده این شرکت ها استخراج و با استفاده از مدل رگرسیونی و روش های اقتصادسنجی با کاربرد نرم افزار ایویوز 3تجزیه و تحلیل داده ها انجام شد. نتایج نشان داد تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه در تأمین مالی شرکت، همچون سایر تصمیم های مدیران بر ارزش شرکت اثرگذار است.

  به ازای هر درصد افزایش در متغیر مالکیت غیر نهادی به اندازه 0.2 درصد کاهش معنی داری در اهرم مالی وجود دارد که نشان می دهد مالکیت غیر نهادی تاثیر بیشتری در کوتاه مدت بر اهرم مالی دارد. به ازای هر درصد افزایش در متغیر مالکیت نهادی به اندازه 0.17 درصد افزایش معنی داری در اهرم مالی بلند مدت وجود دارد. این مهم به خوبی تایید کننده این مهم است که مالیکت نهادی در تصمیات ساختار سرمایه در شرکت های مورد بررسی تاثیر بسزایی دارد و در کوتاه مدت و بلند مدت موجب تغییر معنی دار در روند ساختار سرمایه را دارد.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین ژورنال ها