• رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی، رفاهی و اداری دانشگاه آریا

  جزئیات بیشتر مقاله
  • تاریخ ارائه: 1401/12/10
  • تاریخ انتشار در تی پی بین: 1401/12/11
  • تعداد بازدید: 73
  • تعداد پرسش و پاسخ ها: 0
  • شماره تماس ژورنال: 04533628475

  رضایتمندی دانشجویان از کیفیت خدمات آموزشی، پژوهشی، رفاهی و اداری دانشگاه آریا

  زمینه و هدف: در شرایط فعلی سنجش میزان رضایتمندی دانشجویان از کارکرد دانشگاه ها بسیار ضروری است. هر دانشگاه برای ارایه خدمات موظف است بطور دائم دانشجویان را به عنوان بازخورد داشته باشد تا کاستی ها مشخص و برنامه ها بر پایا آن، مسیر رشد و بهینه شدن را طی کند. هدف تحقیق حاضر سنجش میزان رضایت دانشجویان دانشگاه آریا از خدمات آموزشی، پژوهشی، رفاهی و اداری می باشد.

  روش کار: در یک مطالعه توصیفی تعداد (300) نفر از دانشجویان مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود که به منظور اطمینان از کفایت مفهوم در اندازه گیری با بهره گیری از نظریات برخی از اساتید استفاده شده است. ضریب آلفای بدست آمده برای خدمات آموزشی 0.76، برای خدمات پژوهشی 0.72، برای خدمات رفاهی 0.74 و برای خدمات اداری 0.85 بدست آمده است.

  یافته ها: نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن نشان داد که بین تمام متغیرها رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج آزمون تی یک نمونه ای نشان داده سطح میزان رضایت دانشجویان از خدمات آموزشی، پژوهشی و اداری رضایت پائین بوده تنها میزان رضایت شان در خدمات رفاهی در سطح خوبی قرار داشت. نتایج آزمون کروسکال والیس نشان داد که دانشجویان در مورد خدمات آموزشی و اداری انتظارات یکسانی داشته و در مورد خدمات رفاهی و پژوهشی انتظارات یکسانی ندارند.

  نتیجه گیری: این تحقیق نشان داد که دانشجویان از وضعیت کنونی کیفیت خدمات دانشگاه رضایت نسبی دارند، ولی هنوز هم تا دستیابی به وضعیت آرمانی و کسب رضایت کامل دانشجویان فاصله زیادی باقی مانده است.

سوال خود را در مورد این مقاله مطرح نمایید :

با انتخاب دکمه ثبت پرسش، موافقت خود را با قوانین انتشار محتوا در وبسایت تی پی بین اعلام میکنید
مقالات جدیدترین رویدادها